Guru Yoga Empat Sesi

Guru Yoga Empat Sesi oleh Karmapa ke Delapan Mikyo Dorje adalah sebuah latihan yang singkat namun sangat berdaya kekuatan untuk mengembangkan realisasi dari devosi mahamudra. Karena ia adalah merupakan salah satu latihan utama dari Tradisi Karma Kagyu, banyak bhiksu/bhiksuni dan praktisi awam yang membacakan teks ini setiap harinya. Penerjemahan baru ini telah dipersiapkan dibawah bimbingan H.H Karmapa ke Tujuh Belas Orgyen Trinley Dorje untuk acara Kagyu Monlam yang ke 34.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già được soạn bởi Đức Karmapa thứ 8 Mikyo Dorje là một pháp thực hành ngắn có đầy đủ năng lực giúp cho việc phát triển sự tu chứng pháp Đại Thủ Ấn. Bởi vì đây là một trong những pháp hành trì chính yếu của dòng Karma Kagyu, rất nhiều hành giả là tu sĩ và cư sĩ đều đọc bản kinh này hàng ngày. Bản dịch mới này đã được hoàn tất dưới sự hướng dẫn của Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Triley Dorje nhân dịp Lễ cầu nguyện Kagyu Monlam lần thứ 34.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

사좌 구루 요가 수지 의궤

8대 까르마빠 미꾀 도르제가 지은 이 사좌 구루 요가는 헌신 마하무드라의 성취를 향상시키는 데에 있어서 짧지만 강력한 수행이다. 이것은 까르마 까규의 주요 수행 가운데 하나이므로 일체 승가 대중과 재가 수행자들은 이 교재를 일과로 독송해야 한다. 이 새로운 번역본은 제 34회 까규 묀람을 기해 17대 까르마빠 오곈 틴례 도르제의 지도와 감수 하에 마련되었다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

四座上師相應法

第八世大寶法王米覺多傑所編的四座上師相應法,是一部簡短,並且能有效啟發虔敬大手印證悟的法門,更是岡倉噶舉派的核心修持之一,許多寺院與在家居士,都以此法作為日修定課。

這份電子書也包含了第十七世法王噶瑪巴所錄製的四座上師相應法錄音檔。

註記:只有從具格上師處領受過此法的許可灌頂、口傳與教授的行者,才可修持此法。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

噶舉大祈願 法會課誦本

每年都有成千上萬的僧俗二眾,前來本師釋迦牟尼佛覺悟的聖地—菩提迦耶金剛座,為了世界的和平與眾生的安樂,在德噶寺附近參與為期一週的年度噶舉祈願大法會。吉祥尊勝大寶法王噶瑪巴尊者,自2004年開始領導噶舉祈願大法會,他曾經說過:「這個聖地是進行所有祈願的中心、中土,在這裡一再地諷誦願文,就能種下產生善果的種子,並漸漸淨化我們的經驗,善加訓練我們的內心。」

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

四座上師相應法 釋論集

上師,是加持的根本。有了上師的加持, 即能令行者守護禪修的體性,除遣修道的 違緣與障礙。因此,對上師生起真實的虔 敬心和堅定的信心,是極為至要的。

在金剛乘的體系中,有許多上師相應法的 修持法本與傳統。其中,由第八世噶瑪巴 米覺多傑所著的《四座上師相應法》,是 噶瑪噶舉最主要的修持之一。教導說,前 八世的噶瑪巴、蓮師八相、祥上師八尊的 本質為一體,第八世噶瑪巴米覺多傑以祥 上師的教言百說中的一部上師相應法為基 礎,再予以增補,而寫成了這部《四座上 師相應法》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多