Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །
དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
Kagyu Monlam International
噶舉大祈願法會
རྩོམ་པ་པོ།
Tác giả
作者
རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱིས་མཛད།
8th Karmapa Mikyo Dorje
第八世大寶法王噶瑪巴 米覺多傑
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Việt
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Tỳ kheo Thích Vạn Chánh, Tỳ kheo ni Thích nữ Hạnh Nhẫn,
và Quốc Hoàn
དཔེ་སྐྲུན་པར་གཞི།
Print edition
印刷版
Kagyu Monlam Books & Souvenir Shop in Bodhgaya
菩提迦耶噶舉祈願法會義賣處
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
2017-02-03
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già được soạn bởi Đức Karmapa thứ 8 Mikyo Dorje là một pháp thực hành ngắn có đầy đủ năng lực giúp cho việc phát triển sự tu chứng pháp Đại Thủ Ấn. Bởi vì đây là một trong những pháp hành trì chính yếu của dòng Karma Kagyu, rất nhiều hành giả là tu sĩ và cư sĩ đều đọc bản kinh này hàng ngày. Bản dịch mới này đã được hoàn tất dưới sự hướng dẫn của Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Triley Dorje nhân dịp Lễ cầu nguyện Kagyu Monlam lần thứ 34.

Bản dịch điện tử này cũng đính kèm một bản thu âm tụng đọc Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già bởi Đức Karmapa thứ 17.

Chú ý: Pháp tu Đạo Sư Du Già này nên được thực hành với những vị đã được trao truyền quán đảnh, và lời chỉ dẫn của Bậc Đạo Sư.

Bốn gia Pháp lực của Đạo Sư Du Già đọc tụng bởi Đức Karmapa thứ 17.

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書