སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

Some book subtitle comes here
ཀརྨ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན། • སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད། • རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། • ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག། • འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། • ཀརྨའི་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས། • ཟུར་མང་མཁན་ཆེན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། • ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།

དཔེ་སྐྲུན་པར་གཞི། བན་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་།
Print copies: Benchen Lekshe Gyunkyong Khang Library

༈ བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནི། བརྗོད་བྱ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལས་དང་པོ་པས་བླ་མ་ཇི་ལྟར་བསྙེན་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཞིང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཚད་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའམ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་མ་གུས་པའི་བཤགས་པའི་དོན་དུ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དུ་མར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་༧རྒྱལ་བ་ཀཾ་ཚང་པའི་བླ་མ་དག་གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་པ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལགས།

Spiritual Advice
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །
བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།
སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །
བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།
སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །
བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།