Spiritual Advice
ལེགས་བཤད། • Spiritual Advice • 文書集

• 6 •

Featured image for “སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།”

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

EPUB PDF

༈ བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནི། བརྗོད་བྱ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལས་དང་པོ་པས་བླ་མ་ཇི་ལྟར་བསྙེན་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཞིང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཚད་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའམ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་མ་གུས་པའི་བཤགས་པའི་དོན་དུ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དུ་མར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་༧རྒྱལ་བ་ཀཾ་ཚང་པའི་བླ་མ་དག་གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་པ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།”

བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།

EPUB PDF

སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་གི་འགྲེལ་པ་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ་འདི་ཉིད། དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་མཁན་དང་། བློ་གསར་བ་རྣམས་ལ་གོ་བདེ་ཞིང་ཕན་འདོགས་ཆེ་བར་བརྟེན། ད་ལམ་༼ebooks༽གྱི་སྟེང་གཟིགས་བདེ་བའི་ཆེད་ཀུན་གྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra”

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

EPUB MOBI PDF

Bậc thầy Phật Giáo Ấn Độ vĩ đại Nagarjuna (Long Thọ) đã viết bài thơ nổi tiếng Bức Thư Gởi Người Bạn như là một món quà khuyên bảo vị vua phía Nam Ấn Độ và trở thành bài viết rất quan trọng trong truyền thống shastra (kinh điển) của Ấn Độ. Mặc dù dài ngắn của nó (chỉ 123 câu thơ), nó bao hàm toàn bộ con đường Đại Thừa (Mahayana), kết hợp tiếp cận thực hành hạnh kiểm hàng ngày với sự giải thích lý thuyết các giai đoạn khác nhau đưa đến giác ngộ.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Przyszłość jest teraz”
Featured image for “བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །”

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །

EPUB PDF

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་དྲན་པའི་དབང་པོ་ཞིག་དང་། ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བའི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། གང་གིས་མཛད་པའི་བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ནི་རང་གི་མཛའ་བོ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོར་སྩལ་བའི་འཁོར་བའི་རྨོངས་གཉིད་ལས་ཇི་ལྟར་སད་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ། དེ་བཞིན་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་གཞན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་ཇི་ལྟར་སྐོང་ཚུལ། རང་དོན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པ་སོགས་དེབ་འདིའི་བརྗོད་བྱ་མ་ལུས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་བགྲོད་ཚུལ་སྐོར་ཡིན། མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་མཐའ་དག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་ནང་སྙིང་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱུང་བར་ནུས་པ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་སོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་གཞན་གྱིས་ཇི་ལྟར་བཏུབ། མཐར་སློབ་དཔོན་མཆོག་ནས་བློ་སྐྱེད་སྤེལ་བའི་ཚུལ་དུ་སྣང་ཚུལ་ལ་ལམ་སྒྲུབ་པར་དཀའ་ཡང་། ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་ཚེ་སྐྱེས་བུ་ཕལ་པ་ཞིག་གིས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ནུས་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “List do przyjaciela”
Featured image for “སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།”

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

Featured image for “བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།”

བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།

Featured image for “Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra”

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

Featured image for “Przyszłość jest teraz”

Przyszłość jest teraz

Featured image for “བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །”

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །

Featured image for “List do przyjaciela”

List do przyjaciela