A Guru Yoga of the 16th Lord, Rigpe Dorje

A Guru Yoga of the 16th Lord, Rigpe Dorje

རྗེ་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐུ་བཞིའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན།

With Recitation by the 17th Karmapa

EPUB 🎧 MOBI PDF

The Continuous Rain of Nectar that Nurtures the Sprouting of the Four Kayas: A Guru Yoga of the Sixteenth Lord, Rigpe Dorje. As the Seventeenth Gyalwang Karmapa wrote in the foreword to the commentary on the guru yoga by H.E. Sangye Nyenpa Rinpoche, The Means to Attain the Four Kayas: “This guru yoga of the Sixteenth Gyalwang Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, is special and of particular significance because it was composed by the Sixteenth Karmapa himself, and to this day it remains as the daily guru yoga practice for many of his students.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Means to Attain the Four Kayas

The Means to Attain the Four Kayas

སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱེད། །

EPUB KINDLE PDF

The Means to Attain the Four Kayas is H.E. Sangye Nyenpa Rinpoche’s commentary on A Guru Yoga of the 16th Lord, Rigpe Dorje (སྐུ་བཞིའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན།). As the Seventeenth Gyalwang Karmapa wrote in his foreword: “Because Rinpoche received the transmission of this guru yoga and the practice instructions directly from the Sixteenth Gyalwang Karmapa himself, his commentary is authoritative and of great value.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱེད།

སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱེད།

EPUB PDF

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐུ་བཞིའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་གྱི་འགྲེལ་པ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་བཞིན་༸རྒྱལ་མཆོག་གོང་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འགྲེལ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། གང་ཉིད་ནི་རིང་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་གོང་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་དུ་མ་ཞིག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་བཞེས་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐུན་མིན་མན་ངག་རྣམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་གོང་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐད་ཀར་གསན་བཞེས་མཛད་ཡོད་སྟབས་གང་གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་པ་འདི་ཉིད་ཁུངས་བཙུན་ལ་ཟབ་གནད་ཆེ་བ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Закликання Ґуру здалека

Закликання Ґуру здалека

བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས། །

EPUB PDF

“Закликання Ґуру здалека: молитва, що проймає серце відданістю” була складена видатним тибетським майстром Джамґоном Конґтрулом Лодро Тхає (1813-1899) як молитва-звернення до майстрів несектарної традиції (ріме), що постала в Тибеті у ХІХ столітті. Ця натхненна молитва оспівує всеосяжні якості духовних майстрів і водночас закликає звернути увагу на власні вади. В поєднанні з проникливою мелодією вона зворушує серце і викликає глибокі переживання туги за пізнанням власної просвітленої природи, що є ніщо інше, як таємний вимір зовнішнього духовного вчителя. 

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
綠度母法

綠度母法

དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

繁體 EPUB 繁體 PDF

此含有特別的曼達拉與多瑪供養的《綠度母法》,是由大伏藏師所掘出的伏藏,名為《度母曼達二資糧心要儀軌・出自密意藏度母甚深精髓》,由於其針對佛法、乃至日常生活的健康、家庭、工作的除障滿願之效益極高,因此現已為許多宗派、傳承的寺院和中心,作為固定的通用早課。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Rutuał Zielonej Tary

Rutuał Zielonej Tary

དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

EPUB PDF

Ta praktyka Zielonej Tary z ofiarowaniem mandali i tormy została odkryta przez wielkiego tertona Ciegjura Lingpę i nosi tytuł Pochodzący z termy Zab Tik Tary rytuał mandali zwany „Esencją dwóch nagromadzeń” . Znana jest ona z niezwykłej skuteczności w usuwaniu przeszkód i spełnianiu życzeń związanych z praktyką dharmy, jak i zdrowiem, życiem rodzinnym, zawodowym, itp. Stała się zatem obowiązkowym elementem porannych modlitw w wielu klasztorach i ośrodkach buddyzmu tybetańskiego wszystkich szkół i tradycji. 

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Ritual of Green Tara

The Ritual of Green Tara

དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

EPUB PDF

This practice of Green Tara with special mandala and torma offerings was revealed in a terma by Terchen Chogyur Lingpa and is called The Mandala Ritual, the Essence of the Two Accumulations, from the Profound Drop of Tara — a Mind Treasure . Because it is widely renowned as very effective for removing obstacles and fulfilling wishes related to Dharma as well as our life, health, family, work and so on, it has become a mandatory part of the morning schedule for many Tibetan monasteries and centers in all the schools and traditions. 

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Daily Practice of White Tara

The Daily Practice of White Tara

ཀུན་མཁྱེན་ཏཱའི་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྒྲོལ་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

EPUB PDF

The Daily Practice of White Tara was composed by the 8th Tai Situ, Chökyi Jungné (1700-1774). Famous under the name Situ Penchen, he was a great Buddhist master, scholar, and polymath, gifted as a brilliant painter, writer, publisher, grammarian, and medical innovator. Within the Karma Kamtsang tradition, this beautiful daily practice of White Tara is the most beloved.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

EPUB KINDLE PDF

Để đáp lại nhu cầu thiết yếu của những đệ tử học Pháp quốc tế của Ngài, Đức Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje biên soạn bài kinh thực hành súc tích này đặc biệt cho những ai mong ước hoàn thành thực hành căn bản của họ trong bối cảnh cuộc sống làm việc bận rộn. Bài kinh thực hành này được xuất bản như một cuốn sách điện tử riêng biệt: BỐN NGHI THỨC TỤNG NIỆM TÓM TẮT THỰC HÀNH CĂN BẢN

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

EPUB KINDLE PDF

Ebook Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản bao gồm bài kinh thực hành ngắn những thực hành căn bản đặc biệt về thiền định đại thủ ấn (ngondro) do Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Trinley Dorje biên soạn năm 2006. Thực hành được dùng như một sự lựa chọn cho những người không phải Tây Tạng, không có thời gian cho những thực hành căn bản truyền thống. Đức Pháp Vương Karmapa cũng cho phép mọi người đọc tụng thực hành này theo ngôn ngữ của chính họ.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多