Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

EPUB 🎧 KINDLE PDF

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già được soạn bởi Đức Karmapa thứ 8 Mikyo Dorje là một pháp thực hành ngắn có đầy đủ năng lực giúp cho việc phát triển sự tu chứng pháp Đại Thủ Ấn. Bởi vì đây là một trong những pháp hành trì chính yếu của dòng Karma Kagyu, rất nhiều hành giả là tu sĩ và cư sĩ đều đọc bản kinh này hàng ngày. Bản dịch mới này đã được hoàn tất dưới sự hướng dẫn của Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Triley Dorje nhân dịp Lễ cầu nguyện Kagyu Monlam lần thứ 34.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
사좌 구루 요가 수지 의궤

사좌 구루 요가 수지 의궤

ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །

EPUB 🎧 KINDLE PDF

8대 까르마빠 미꾀 도르제가 지은 이 사좌 구루 요가는 헌신 마하무드라의 성취를 향상시키는 데에 있어서 짧지만 강력한 수행이다. 이것은 까르마 까규의 주요 수행 가운데 하나이므로 일체 승가 대중과 재가 수행자들은 이 교재를 일과로 독송해야 한다. 이 새로운 번역본은 제 34회 까규 묀람을 기해 17대 까르마빠 오곈 틴례 도르제의 지도와 감수 하에 마련되었다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
四座上師相應法

四座上師相應法

ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །

繁體 EPUB 🎧 繁體 PDF 简体 EPUB 🎧 简体 PDF

第八世大寶法王米覺多傑所編的四座上師相應法,是一部簡短,並且能有效啟發虔敬大手印證悟的法門,更是岡倉噶舉派的核心修持之一,許多寺院與在家居士,都以此法作為日修定課。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Four-Session Guru Yoga

The Four-Session Guru Yoga

ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

EPUB 🎧 KINDLE PDF

The Four-Session Guru Yoga by the Eighth Karmapa Mikyö Dorje is a short yet powerful practice for developing the realization of devotion mahamudra. As it is one of the principal practices of the Karma Kagyu school, many monastic and lay practitioners recite this text daily. This new translation has been prepared under the guidance of the Seventeenth Karmapa Ogyen Trinley Dorje for the occasion of the 34th Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
四座上師相應法 釋論集

四座上師相應法 釋論集

繁體 EPUB 繁體 KINDLE 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 KINDLE 简体 PDF

上師,是加持的根本。有了上師的加持, 即能令行者守護禪修的體性,除遣修道的 違緣與障礙。因此,對上師生起真實的虔 敬心和堅定的信心,是極為至要的。

在金剛乘的體系中,有許多上師相應法的 修持法本與傳統。其中,由第八世噶瑪巴 米覺多傑所著的《四座上師相應法》,是 噶瑪噶舉最主要的修持之一。教導說,前 八世的噶瑪巴、蓮師八相、祥上師八尊的 本質為一體,第八世噶瑪巴米覺多傑以祥 上師的教言百說中的一部上師相應法為基 礎,再予以增補,而寫成了這部《四座上 師相應法》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Nyndro na dzisiejsze czasy

Nyndro na dzisiejsze czasy

EPUB KINDLE

Przygotowana w klasycznym formacie tekstów tybetańskich publikacja ta przeznaczona jest dla osób zaangażowanych w praktykę buddyzmu tybetańskiego, którzy zgodnie z zaleceniem swojego nauczyciela chcieliby wykonywać praktyki wstępne nyndro. Skomponowany przez Jego Świątobliwość Siedemnastego Karmapę skrócony tekst do tych praktyk dedykowany jest uczniom Wschodu i Zachodu, którzy łączą praktykę Dharmy z pracą zawodową i innymi zajęciami.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
供奉上師儀軌

供奉上師儀軌

EPUB PDF

本書內容為供奉上師儀軌,並包含了儀軌所需之三十五佛懺悔文。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多