རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས།

རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས།

EPUB PDF

ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ་དེས་ཆོག་པ་དང་མེད་ན་ཐབས་ཆག་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་བསྡུས་དོན་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་ཁག་ལ་བག་ཆགས་ངེར་པར་བསྐྲུན་དགོས་ཤིང་། དེའི་ཡ་གྱལ་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོས་གི་མཛད་པའི་རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས་འདི་ཡང་ཕལ་སྐད་ལམ་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ནས་མངག་ཆ་མང་དག་བྱུང་བར་བརྟེན། ད་ལན་སྐྱབས་རྗེ་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ་བན་ཆེན་གསུང་རབ་རྒྱུན་སྤེལ་ཁང་ནས་འདི་ག་དམ་ཆོས་བང་མཛོད་ལ་གོ་སྐབས་ཞུས་བྱས་སྐྲུན་སྤེལ་བགྱིས་པ་འདིས། སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་སྔར་བས་རྒྱ་ཕྱིར། དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དད་དབང་གི་གསོས་སུ་འགྱུར་སླད་འཁྲུངས་སྐར་གསོལ་རས་སུ་དཔར་འགྲེམ་ཞུས་པའོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Odkrywanie autentycznej praktyki

Odkrywanie autentycznej praktyki

EPUB KINDLE PDF

Gjalłang Karmapa omawiał „Osiem strof o treningu umysłu” Gesze Langri Thangpy już kilkakrotnie. Ten krótki tekst dociera do samego sedna praktyki mahajany, a Jego Świątobliwość za każdym razem naświetla innego jego aspekty. Podczas prezentowanych tu nauk zwracał szczególną uwagę na umiejętność korzystania z dharmy w trudnych lub kłopotliwych sytuacjach. Jest ona niezbędna dla adeptów buddyjskiej ścieżki – bez niej nie sposób bowiem doświadczyć jej prawdziwych rezultatów.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Finding Genuine Practice Mind Training

Finding Genuine Practice

EPUB KINDLE PDF

The Gyalwang Karmapa has taught Geshe Langri Thangpa’s Eight Verses of Training the Mind on several occasions. Though short, this text gets to the core of Mahayana practice, and each time he teaches it, he emphasizes different themes. In this particular teaching, he stressed how we need to bring our practice to bear on the difficulties that face us in our life and our dharma practice — an issue that all practitioners must face if their practice is to be effective.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Las setenta y dos exhortaciones

Las setenta y dos exhortaciones

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། །

EPUB PDF

Las enseñanzas en el Entrenamiento Mental son las instrucciones esenciales para practicar la bodhicitta y entrenar la propia mente. El Entrenamiento Mental: Las Setenta y dos Exhortaciones es una enseñanza experiencial de la autoría de Kharak Gomchung acerca de tomar el sufrimiento como el camino y reconocer y abandonar nuestras propias faltas. Nos aconseja acerca de las etapas del camino, el refugio y la bodhichitta, cómo meditar y lo posterior a la meditación. Estos son puntos que todos los individuos que deseen la calma de la paz y la felicidad deben conocer y ciertamente, poner en práctica.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Tujuh Puluh Dua Nasihat

Tujuh Puluh Dua Nasihat

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།

EPUB PDF

Ajaran tentang pelatihan batin adalah instruksi instruksi inti pelatihan bodhicitta dan menjinakkan diri sendiri. Pelatihan Batin: Tujuh Puluh Dua Nasihat adalah pengajaran pengalaman oleh Kharak Gomchung tentang mengambil penderitaan sebagai sang jalan dan mengenali serta meninggalkan kesalahan kesalahan diri sendiri. Ini menasihati kita pada tahapan-tahapan jalan, perlindungan dan bodhicita, dan bagaimana cara terlibat dalam meditasi dan pasca-meditasi. Inilah poin-poin yang harus diketahui oleh semua individu yang menginginkan ketenangan kedamaian dan kebahagiaan dan tentunya harus dipraktikkan.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Die Zweiundsiebzig Ermahnungen

Die Zweiundsiebzig Ermahnungen

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།

EPUB PDF

Die Lehren des Geistestrainings sind die Kernunterweisungen für die Praxis von Bodhicitta und zum Zähmen des eigenen Gemüts. Die Zweiundsiebzig Ermahnungen ist eine auf Erfahrung basierte Unterweisung von Kharak Gomchung wie Leiden als Weg genommen wird und wie man die eigenen Fehler erkennt und diese ablegt. Es werden Ratschläge gegeben für den stufenweisen Weg, über die Zufluchtnahme, das entwickeln von Bodhicitta und wie man während und auch nach der Meditationsitzung übt. Das sind Aspekte die alle Individuen, die die Ruhe von Frieden und Glück erleben möchten, wissen und sicherlich auch praktizieren sollten.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit

Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit

࿑ བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།

EPUB PDF

Les enseignements sur l’entrainement de l’esprit sont des instructions essentielles pour la pratique de la Bodhiccita ainsi que pour s’auto-discipliner. Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit sont un enseignement donné par Kharak Gomchoung et inspiré de sa propre expérience. Cet enseignement explique comment faire de la souffrance la voie, et comment reconnaitre puis abandonner ses propres défauts.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

EPUB PDF

Các Giáo lý về rèn luyện tâm thức là những lời dạy cốt lõi về sự thực hành Bồ Đề Tâm và thuần hóa bản thể của chính mình. Rèn luyện tâm thức: Bảy mươi hai bài Kệ sách tấn khích lệ (࿑ བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།) là một Giáo lý đầy kinh nghiệm của Ngài Kharak Gomchung về việc đón nhận sự đau khổ như một lộ trình tu tập; nhận ra và từ bỏ những lỗi lầm của chính mình. Nó cho chúng ta những lời khuyên về các giai trình của Đạo lộ, Quy y và phát Bồ Đề Tâm; và phương pháp làm thế nào để tham gia vào các thời thiền định và hậu thiền định. Đây là những điểm mà tất cả các cá nhân muốn có được sự định tĩnh của an lạc và hạnh phúc cần phải biết; và phải chắc chắn đưa những điều này vào để thực hành.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
마음을 닦는 72가지 독려문

마음을 닦는 72가지 독려문

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

보통 마음수련이라고 하는 것은 보살의 수행과 자신의 마음을 다스리기 위한 핵심 가르침이다. 특히 마음수련 70독려문은 카락 곰춤의 경험에서 우러난 가르침으로 고통을 수행의 길로 받아들여 자신의 잘못을 알아차리고 버림으로써 차례대로 귀의와 발보리심, 명상과 명상후의 수행에 어떻게 들어갈 것인가를 보여주기 때문에 평화와 행복, 고요함을 좋아하는 사람이라면 누구나 필히 그 의미를 알고 수행해야 할 것이다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Семьдесят два наставления по тренировке ума

Семьдесят два наставления по тренировке ума

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

Учения по тренировке ума (тиб. བློ་སྦྱོངས) – сущностные наставления по практике развития бодхичитты и сострадания с целью достичь глубокой трансформации привычных тенденций. «Семьдесят два наставления по тренировке ума» – это советы мастера Кадампы Геше Кхарака Гомчунга (Х-ХI вв.). Из глубины личного опыты, Кхарак Гомчунг учит тому, как развивать истинное воззрение, медитацию и поведение: принимать страдания в качестве пути, распознавать свои ошибки, практиковать прибежище и бодхичитту. Это то, что необходимо знать и применять на практике всем, кто стремится достичь освобождения и совершенного просветления.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多