ལམ་རིམ། • Stages of the Path • 道次第
ལམ་རིམ། • Stages of the Path • 道次第

• 41 •

Featured image for “Encontrar la práctica genuina”

Encontrar la práctica genuina

Los ocho versos del adiestramiento mental

EPUB PDF   Apple Books   “Google

El Gyalwang Karmapa ha impartido enseñanzas sobre Los ocho versos del adiestramiento mental de Gueshe Langri Thangpa en varias ocasiones. Aunque breve, este texto aborda lo esencial de la práctica mahayana y cada vez que lo presenta, el Gyalwa Karmapa pone de relieve diferentes temas. En esta enseñanza en particular, destacó la necesidad de que nuestra práctica produzca efecto frente a las dificultades que se presentan en la vida y en nuestra práctica del dharma. Esta es una cuestión que todos los practicantes deben afrontar si quieren que su práctica sea eficaz.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “煉心八句”

煉心八句

朗日塘巴的煉心教法 ‧ 噶瑪巴的傳承心法

繁體中文: EPUB PDF   Apple Books   “Google
简体中文: EPUB PDF   Apple Books   “Google

第17世大寶法王噶瑪巴親自講述、翻譯偈頌、傳承心法

「煉心」的教法,透過噶舉傳承祖師岡波巴大師的著作,也在噶舉傳承中保存下來。岡波巴大師兼修噶當派教法與大手印的傳承,並善巧的將兩者融合在達波噶舉派的修持中,使煉心教法從最初就成為噶舉派修持中不可或缺的部分。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Tìm Ra Con Đường Tu Tập Chân Chính”

Tìm Ra Con Đường Tu Tập Chân Chính

Tám Vần Kệ Chuyển Hóa Tâm

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Đức Gyalwang Karmapa đã thuyết giảng bài kệ “Tám Vần Kệ chuyển hóa tâm” của ngài Geshe Langri Thangpa trong một vài dịp. Mặc dù ngắn gọn nhưng bài kệ này đi vào cốt lõi của tu tập Đại thừa, và trong mỗi lần giảng, ngài lại nhấn mạnh vào các chủ đề khác nhau. Trong bài giảng đặc biệt lần này, ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải áp dụng những tu tập của mình để có thể kham chịu được những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống và trong tu tập giáo pháp – một vấn đề mà tất cả các hành giả đều phải đối mặt để tu tập của họ trở nên có hiệu quả.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Lampa oświetlająca ścieżkę do Przebudzenia”

Lampa oświetlająca ścieżkę do Przebudzenia

བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

To skomponowany przez Atiśę Dipamkarę tekst, który stał się kamieniem węgielnym szkoły Kadampa a zarazem fundamentalym dziełem całego buddyzmu tybetańskiego, wszystkich jego linii i tradycji. W tym krótkim, napisanym po tybetańsku tekście Atiśa w zwięzły sposób zaprezentował wszystkie główne etapy buddyjskiej ścieżki sutr i tantr, dzięki czemu jest on często wykorzystywany podczas wykładów wprowadzających do buddyzmu tybetańskiego.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Das Lange Selbstgespräch”

Das Lange Selbstgespräch

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་པུ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

EPUB PDF

Geshe Potowas “Langes Selbstgespräch” ist ein wirklich einzigartiger Text über Geistestraining. Bodenständig und auf Erfahrungen aus erster Hand basierend, stellt er einen ehrlichen und aufschlussreichen Kommentar zum Leben und zur Dharma-Praxis jener Zeit dar, der für buddhistische Praktizierende im 21. Jahrhundert genauso relevant und gültig ist wie damals.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Trouver la pratique authentique”

Trouver la pratique authentique

Les huit strophes de l’entraînement de l’esprit

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Le Gyalwang Karmapa a enseigné les Huit strophes de l’entraînement de l’esprit de Guéshé Langri Thangpa à plusieurs occasions. Bien que ce texte soit court, il va au cœur de la pratique du mahayana. Chaque fois qu’il l’enseigne, le Gyalwang Karmapa met l’accent sur des thèmes différents ; ici, il insiste sur le fait qu’il est nécessaire que notre pratique ait un effet sur les difficultés que nous rencontrons dans la vie et dans notre pratique du dharma ; c’est une question que tous les pratiquants doivent affronter pour que leur pratique soit efficace.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “菩提道燈論”

菩提道燈論

བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན།

繁體中文: EPUB PDF   Apple Books   “Google
简体中文: EPUB PDF   Apple Books   “Google

在2021年的夏季,第17世大寶法王噶瑪巴親自用中文講授阿底峽尊者的《菩提道燈論》(又譯《菩提道炬論》)。為有助於聽聞此經典開示,「正法電子書」出版藏漢雙語版本。本書使用德格《丹珠爾》的藏文文本,與兩位中國大譯師——法尊法師和如石法師的譯本。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས།”

རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས།

EPUB PDF

ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ་དེས་ཆོག་པ་དང་མེད་ན་ཐབས་ཆག་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་བསྡུས་དོན་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་ཁག་ལ་བག་ཆགས་ངེར་པར་བསྐྲུན་དགོས་ཤིང་། དེའི་ཡ་གྱལ་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོས་གི་མཛད་པའི་རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས་འདི་ཡང་ཕལ་སྐད་ལམ་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ནས་མངག་ཆ་མང་དག་བྱུང་བར་བརྟེན། ད་ལན་སྐྱབས་རྗེ་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ་བན་ཆེན་གསུང་རབ་རྒྱུན་སྤེལ་ཁང་ནས་འདི་ག་དམ་ཆོས་བང་མཛོད་ལ་གོ་སྐབས་ཞུས་བྱས་སྐྲུན་སྤེལ་བགྱིས་པ་འདིས། སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་སྔར་བས་རྒྱ་ཕྱིར། དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དད་དབང་གི་གསོས་སུ་འགྱུར་སླད་འཁྲུངས་སྐར་གསོལ་རས་སུ་དཔར་འགྲེམ་ཞུས་པའོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Odkrywanie autentycznej praktyki”

Odkrywanie autentycznej praktyki

Osiem strof o treningu umysłu

EPUB PDF   Apple Books

Gjalłang Karmapa omawiał „Osiem strof o treningu umysłu” Gesze Langri Thangpy już kilkakrotnie. Ten krótki tekst dociera do samego sedna praktyki mahajany, a Jego Świątobliwość za każdym razem naświetla innego jego aspekty. Podczas prezentowanych tu nauk zwracał szczególną uwagę na umiejętność korzystania z dharmy w trudnych lub kłopotliwych sytuacjach. Jest ona niezbędna dla adeptów buddyjskiej ścieżki – bez niej nie sposób bowiem doświadczyć jej prawdziwych rezultatów.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Finding Genuine Practice”

Finding Genuine Practice

The Eight Verses of Training the Mind

EPUB KINDLE PDF   Apple Books

The Gyalwang Karmapa has taught Geshe Langri Thangpa’s Eight Verses of Training the Mind on several occasions. Though short, this text gets to the core of Mahayana practice, and each time he teaches it, he emphasizes different themes. In this particular teaching, he stressed how we need to bring our practice to bear on the difficulties that face us in our life and our dharma practice — an issue that all practitioners must face if their practice is to be effective.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Las setenta y dos exhortaciones”

Las setenta y dos exhortaciones

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། །

EPUB PDF

Las enseñanzas en el Entrenamiento Mental son las instrucciones esenciales para practicar la bodhicitta y entrenar la propia mente. El Entrenamiento Mental: Las Setenta y dos Exhortaciones es una enseñanza experiencial de la autoría de Kharak Gomchung acerca de tomar el sufrimiento como el camino y reconocer y abandonar nuestras propias faltas. Nos aconseja acerca de las etapas del camino, el refugio y la bodhichitta, cómo meditar y lo posterior a la meditación. Estos son puntos que todos los individuos que deseen la calma de la paz y la felicidad deben conocer y ciertamente, poner en práctica.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Tujuh Puluh Dua Nasihat”

Tujuh Puluh Dua Nasihat

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།

EPUB PDF

Ajaran tentang pelatihan batin adalah instruksi instruksi inti pelatihan bodhicitta dan menjinakkan diri sendiri. Pelatihan Batin: Tujuh Puluh Dua Nasihat adalah pengajaran pengalaman oleh Kharak Gomchung tentang mengambil penderitaan sebagai sang jalan dan mengenali serta meninggalkan kesalahan kesalahan diri sendiri. Ini menasihati kita pada tahapan-tahapan jalan, perlindungan dan bodhicita, dan bagaimana cara terlibat dalam meditasi dan pasca-meditasi. Inilah poin-poin yang harus diketahui oleh semua individu yang menginginkan ketenangan kedamaian dan kebahagiaan dan tentunya harus dipraktikkan.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Die Zweiundsiebzig Ermahnungen”

Die Zweiundsiebzig Ermahnungen

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།

EPUB PDF

Die Lehren des Geistestrainings sind die Kernunterweisungen für die Praxis von Bodhicitta und zum Zähmen des eigenen Gemüts. Die Zweiundsiebzig Ermahnungen ist eine auf Erfahrung basierte Unterweisung von Kharak Gomchung wie Leiden als Weg genommen wird und wie man die eigenen Fehler erkennt und diese ablegt. Es werden Ratschläge gegeben für den stufenweisen Weg, über die Zufluchtnahme, das entwickeln von Bodhicitta und wie man während und auch nach der Meditationsitzung übt. Das sind Aspekte die alle Individuen, die die Ruhe von Frieden und Glück erleben möchten, wissen und sicherlich auch praktizieren sollten.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit”

Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit

࿑ བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Les enseignements sur l’entrainement de l’esprit sont des instructions essentielles pour la pratique de la Bodhiccita ainsi que pour s’auto-discipliner. Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit sont un enseignement donné par Kharak Gomchoung et inspiré de sa propre expérience. Cet enseignement explique comment faire de la souffrance la voie, et comment reconnaitre puis abandonner ses propres défauts.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Bảy mươi hai vần kệ khích lệ”

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

EPUB PDF

Các Giáo lý về rèn luyện tâm thức là những lời dạy cốt lõi về sự thực hành Bồ Đề Tâm và thuần hóa bản thể của chính mình. Rèn luyện tâm thức: Bảy mươi hai bài Kệ sách tấn khích lệ (࿑ བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།) là một Giáo lý đầy kinh nghiệm của Ngài Kharak Gomchung về việc đón nhận sự đau khổ như một lộ trình tu tập; nhận ra và từ bỏ những lỗi lầm của chính mình. Nó cho chúng ta những lời khuyên về các giai trình của Đạo lộ, Quy y và phát Bồ Đề Tâm; và phương pháp làm thế nào để tham gia vào các thời thiền định và hậu thiền định. Đây là những điểm mà tất cả các cá nhân muốn có được sự định tĩnh của an lạc và hạnh phúc cần phải biết; và phải chắc chắn đưa những điều này vào để thực hành.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “마음을 닦는 72가지 독려문”

마음을 닦는 72가지 독려문

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

보통 마음수련이라고 하는 것은 보살의 수행과 자신의 마음을 다스리기 위한 핵심 가르침이다. 특히 마음수련 70독려문은 카락 곰춤의 경험에서 우러난 가르침으로 고통을 수행의 길로 받아들여 자신의 잘못을 알아차리고 버림으로써 차례대로 귀의와 발보리심, 명상과 명상후의 수행에 어떻게 들어갈 것인가를 보여주기 때문에 평화와 행복, 고요함을 좋아하는 사람이라면 누구나 필히 그 의미를 알고 수행해야 할 것이다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Семьдесят два наставления по тренировке ума”

Семьдесят два наставления по тренировке ума

བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

Учения по тренировке ума (тиб. བློ་སྦྱོངས) – сущностные наставления по практике развития бодхичитты и сострадания с целью достичь глубокой трансформации привычных тенденций. «Семьдесят два наставления по тренировке ума» – это советы мастера Кадампы Геше Кхарака Гомчунга (Х-ХI вв.). Из глубины личного опыты, Кхарак Гомчунг учит тому, как развивать истинное воззрение, медитацию и поведение: принимать страдания в качестве пути, распознавать свои ошибки, практиковать прибежище и бодхичитту. Это то, что необходимо знать и применять на практике всем, кто стремится достичь освобождения и совершенного просветления.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “煉心七十二勸”

煉心七十二勸

ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

一般而言,所謂「煉心」的勸誡,是屬於菩薩的一種修持,和調伏自心的口訣。尤其《煉心七十二勸》,這部由喀惹貢穹大師撰著的覺受勸誡文,告訴我們如何以痛苦為道用,察覺自身的過患而加以斷除,修持道次第皈依發心,並於定中與生活中應用。所有希望得到快樂平靜的人,就一定需要了解此論的內容,並且付諸於實修。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Siedemdziesiąt dwa pouczenia”

Siedemdziesiąt dwa pouczenia

ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Nauki treningu umysłu to kluczowe wskazówki dotyczące rozwijania bodhiczitty i poskramiania swych działań, słów i myśli. Trening umysłu: Siedemdziesiąt dwa pouczenia to oparte na doświadczeniu nauki Kharaka Gomcziunga o tym, jak uczynić z cierpienia ścieżkę oraz rozpoznać i porzucić własne błędy. Zawierają porady odnoszące się do ścieżki, schronienia i bodhiczitty oraz praktyki medytacji i poza nią. Każdy, kto pragnie wyciszenia i szczęścia, powinien je znać i zdecydowanie wprowadzać w życie.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “The Seventy-Two Exhortations”

The Seventy-Two Exhortations

ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Teachings on mind training are pith instructions on practicing bodhichitta and taming one’s own being. Mind Training: The Seventy-Two Exhortations is an experiential teaching by Kharak Gomchung on taking suffering as the path and recognizing and abandoning one’s own faults. It advises us on the stages of the path, refuge and bodhichitta, and how to engage in meditation and post-meditation. These are points that all individuals who want the calm of peace and happiness must know and certainly must put into practice.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།”

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།

EPUB PDF

བློ་སྦྱོང་གི་གོ་དོན་ནི་ཐབས་དམ་པ་གསུམ་ལ་གོ། ཐབས་དམ་པ་གསུམ་ནི་ཐོག་མར་སོ་སོའི་བློ་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་སྦྱོང་དར་སྤྲོད་པའི་ཐབས་དམ་པ། བར་དུ་སྦྱོང་དར་སྤྲས་པ་དེ་ལ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བའི་ཐབས་དམ་པ། མཐར་སྦྱོད་དར་སྤྲས་པ་ལ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆས་སུ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཇོ་བོ་གསེར་གླིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་སྟོན་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་འདི་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ཀ་ལའང་འཇུག་བདེ་བ་དང་ཕན་བརླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་བས་ན་ཇོ་བོ་གསེར་གླིང་པའི་སློབ་མ་བྱ་འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དོན་ཚན་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱར་བའི་མན་ངག་དེ་ཡིན་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Độc Thoại”

Độc Thoại

EPUB KINDLE PDF

Potowa Rinchen Sal (1027-1105) là một trong ba học trò chính của Dromtonpa, Người sáng lập trường phái Kadampa của Phật Giáo Tây Tạng. Như được biết Geshe Potowa, là một vị tái sinh của bậc A La Hán Angaja và tái sinh trước của Đức Karmapa đầu tiên, Dusum Khyenpa. “Độc Thoại” của Gheshe Potowa là bài viết chân thật duy nhất về rèn luyện tâm. Chạm đến trái đất và dựa vào kinh nghiệm đầu tay, nó bày tỏ bình luận chân thật, sâu sắc về cuộc sống và thực hành pháp lúc bấy giờ; có liên quan và giá trị cho hành giả thực hành ở thế kỷ 21 như nó từng là vào lúc đó.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།”

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།

EPUB PDF

༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ་འདི་ནི། ཚིག་དོན་ཆ་ནས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་སྔོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མཆིས་ལ། དམིགས་བསལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དེ་ཙམ་སྦྱངས་པ་མ་མཆིས་པའི་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཆོས་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་མཛད་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། ༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དགོས་པ་ནི། སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མ་བསྐོས་ཐོག་ཏུ་བབས་པའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་དམིགས་ནས་སྒྲ་འཛིན་འོད་སྡེར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྒྲ་ཕབ་བགྱིས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་འདོན་ལ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བ་ཞུ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Семь пунктов тренировки ума”

Семь пунктов тренировки ума

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ།

EPUB KINDLE PDF

Хотя с безначальных времён вращающиеся в колесе самсары существа без устали гоняются за внешними объектам в надежде обрести счастье и освободиться от страданий, их надежды тщетны. Зная, что только ум является истинным источником всего счастья и страдания, Будда учил бесконечному количеству способов, благодаря которым можно усмирить свой ум. С помощью наставлений по тренировке ума мы используем любые страдания как способ собрания накоплений и очищения омрачений. Просто развив такое отношение, мы можем использовать всё неблагоприятное, что с нами происходит, для своего блага. Такова сила сущностных наставлений Махаяны.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Encontrar la práctica genuina”

Encontrar la práctica genuina

Featured image for “煉心八句”

煉心八句

Featured image for “Tìm Ra Con Đường Tu Tập Chân Chính”

Tìm Ra Con Đường Tu Tập Chân Chính

Featured image for “Lampa oświetlająca ścieżkę do Przebudzenia”

Lampa oświetlająca ścieżkę do Przebudzenia

Featured image for “Das Lange Selbstgespräch”

Das Lange Selbstgespräch

Featured image for “Trouver la pratique authentique”

Trouver la pratique authentique

Featured image for “菩提道燈論”

菩提道燈論

Featured image for “རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས།”

རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས།

Featured image for “Odkrywanie autentycznej praktyki”

Odkrywanie autentycznej praktyki

Featured image for “Finding Genuine Practice”

Finding Genuine Practice

Featured image for “Las setenta y dos exhortaciones”

Las setenta y dos exhortaciones

Featured image for “Tujuh Puluh Dua Nasihat”

Tujuh Puluh Dua Nasihat

Featured image for “Die Zweiundsiebzig Ermahnungen”

Die Zweiundsiebzig Ermahnungen

Featured image for “Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit”

Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit

Featured image for “Bảy mươi hai vần kệ khích lệ”

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Featured image for “마음을 닦는 72가지 독려문”

마음을 닦는 72가지 독려문

Featured image for “Семьдесят два наставления по тренировке ума”

Семьдесят два наставления по тренировке ума

Featured image for “煉心七十二勸”

煉心七十二勸

Featured image for “Siedemdziesiąt dwa pouczenia”

Siedemdziesiąt dwa pouczenia

Featured image for “The Seventy-Two Exhortations”

The Seventy-Two Exhortations

Featured image for “བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།”

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།

Featured image for “Độc Thoại”

Độc Thoại

Featured image for “རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།”

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།

Featured image for “Семь пунктов тренировки ума”

Семь пунктов тренировки ума