prayer books
ཞལ་འདོན་ཕྱག་དཔེ། • Prayer Books • 課誦法本

• 35 •

Featured image for “दश लाख प्रणिधान पाठ ।”

दश लाख प्रणिधान पाठ ।

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

यस प्रकाशनमा यही आऊदो ३८ औं काग्यु मोन्लम हुन गईरहेको दश लाख भद्रचर्या प्रणिधान र समय वज्रको साधना समावेश गरिएको छ र जून अघिल्लो पुस्तिकामा समेटिएको थिएन ।

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “El Monlam del Millón de Aspiraciones”

El Monlam del Millón de Aspiraciones

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

En enero de 2024, el 38º Monlam Kagyu incluirá un millón de recitaciones de La Reina de las Plegarias de Aspiración: La Aspiración a la Conducta Excelente de los Seres Superiores y la práctica Samaya Vajra. Esta publicación incluye los textos que se cantarán en el Monlam y que no están incluidos en El Libro del Monlam Kagyu.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Millionenfaches Zielgerichtet Wünschen”

Millionenfaches Zielgerichtet Wünschen

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

Im Januar 2024 bringt das 38. Kagyu Mönlam die Gelegenheit zum millionenfachen Wiederholen des Herzenswunsches nach dem Erleben guten Tuns und Einübens von Samaya Vajra. Diese Ausgabe enthält Texte, die während des Mönlams zu lesen und sprechen sind und überwiegend nicht im Kagyu Mönlam Buch enthalten.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “십만 기원”
Featured image for “Le million de prière de souhait”

Le million de prière de souhait

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

En janvier 2024, au cours du 38e Kagyu Monlam nous réciterons un million de fois La Prière de Conduite Excellente ainsi que le mantra de Samaya Vajra. Cette publication comprend les textes à réciter lors du Monlam qui ne sont pas inclus dans le Livre du Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “O Monlam de Um Milhão de Aspirações”

O Monlam de Um Milhão de Aspirações

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

Em janeiro de 2024, durante o 38º Kagyu Monlam, A Nobre Aspiração Para a Conduta Excelente e a prática de Samaya Vajra serão recitadas um milhão de vezes. Esta publicação inclui ambos os textos, além de outras importantes preces tradicionalmente recitadas durante o Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Монлам миллиона благопожеланий”

Монлам миллиона благопожеланий

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

В январе 2024 года 38-й Кагью Монлам будет посвящен накоплению миллиона повторений «Владыки благопожеланий» и практики Самаяваджры. Эта публикация содержит тексты для чтения во время Монлама, которые отсутствуют в Книге молитв Кагью Монлама.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “十萬祈願”
Featured image for “Mynlam Miliona Modlitw”
Featured image for “Monlam Sejuta Aspirasi”
Featured image for “Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện”

Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

EPUB PDF

Vào tháng 1 năm 2024, Đại lễ Kagyu Monlam thứ 38 sẽ trì tụng 1 triệu biến “Vua Hạnh Nguyện Thù Thắng” và “Mật Nguyện Kim Cương”. Ấn phẩm này bao gồm các bài cầu nguyện sẽ được trì tụng tại lễ Monlam nhưng không có trong Sách Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “The Million Aspiration Monlam”
Featured image for “འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།”

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་སོ་བརྒྱད་པར་གསུང་རྒྱུའི་ཞལ་འདོན།

EPUB PDF

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ་ནས་༧བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀྭན་ཏིང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་སོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཕེབས་གྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ལ། ཐུགས་བརྩེེ་ཟབ་མོས་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་མ་ཟད། ད་རེས་ང་སྨོན་ལམ་ལ་ཡོང་དུས་གཙོ་བོ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འབུམ་བཅུ། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དུང་གཅིག་འགྲོ་ངེས་པ་དང་། མཆོད་མེ་འབུམ་གཅིག་ཡན་ཆད། བཀའ་འགྱུར་དག་འདོན་རྣམས་བྱ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ནན་སྩལ་བ་ལྟར། ༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཀྱང་༧བྱམས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་དོན་བཞིན། ད་རེས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་གསུང་རྒྱུའི་དམིགས་གསལ་ཞལ་འདོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་འཕྲུལ་དེབ་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Kagyü Mönlam”

Kagyü Mönlam

Wünsche und Texte zum Lesen und Vorlesen

PDF

Das heutige Kagyu Monlam, in dieser vollumfänglichen Form, hat jedoch seine Ursprünge im Tibet des 15. Jahrhunderts, insbesondere in dem, was zur Zeit des 7. Karmapa Chödrak Gyamtsho als das “bedeutende Wünschen des grossen Zeltlagers”  begann und die Tradition des von ihm verfassten “Wünschens in zwanzig Teilen” hervorbrachte. Jenes wurde in der Folge, wo immer möglich, angereichert mit Buddhawort und makellosen Auszügen aus den Erklärungshauptschriften.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam”

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Biên soạn để tụng đọc

EPUB PDF

Hàng năm, hàng ngàn người, người xuất gia và cư sĩ, đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) để tham gia đại lễ Kagyu Monlam. Với ý nguyện thúc đẩy hòa bình thế giới, họ đến thực hành cùng nhau trong một tuần ở nơi mà Đức Phật đã đạt giác ngộ viên mãn. Kể từ năm 2004, Đức Gyalwang Karmapa đã chủ trì Monlam. Ngài giải thích, “Trung tâm của Monlam – điều mang lại cho nó sức mạnh và gieo mầm cho những kết quả trong tương lai – là đọc tụng những ước nguyện và lời cầu nguyện…. Việc đọc tụng những lời giáo Pháp có năng lực hoàn thiện quán tưởng và chuyển hóa tâm của chúng ta.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “까규 대기원법회 독송집”

까규 대기원법회 독송집

PDF

해마다 수천 명의 출가자와 재가자들이 까규 몬람[까규 기원 법회]에 참석하기 위해 보드가야로 옵니다. 그들은 세계 평화를 증진시키려는 동기를 가지고 부처님께서 원만한 깨달음을 얻으신 성지 보드가야로 1주일 간 함께 수행하기 위해 오는 것입니다. 법왕 까르마빠 존자님은 2004년부터 이 몬람[기원 법회]을 주관해 오셨습니다. 까르마빠 존자님께서는, “기원 법회에 힘을 실어 주고 미래의 과보가 되는 씨앗을 심는 기원 법회의 중심[핵심]은 염원과 기원입니다. 법의 말씀[단어]을 송념誦念하는 것은, 각자 관상을 정밀하게 하고, 마음을 수련하는 힘이 있습니다.” 라고 말씀하십니다. 비록 까규 몬람은 온전히 현시대에 속하지만, 이것의 기원은 많은 대중이 함께 모여 기도하는 ‘기원 대법회’의 전통을 수립한 제7대 까르마빠 최닥 갸초께서 생존해 계시던 15세기 티벳에서 기인합니다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Kitab Kagyu Monlam”

Kitab Kagyu Monlam

PDF

Meskipun Kagyu Monlam adalah milik dunia kontemporer sepenuhnya, akarnya terletak di Tibet pada abad ke-15, di mana Karmapa ke-7, Chödrak Gyatso, membentuk tradisi pertemuan doa yang agung. Mereka berdasarkan pada teks yang beliau susun, yang disebut Dua Puluh Cabang Monlam. Dengan visi non-sektariannya, Karmapa Ketujuh Belas saat ini telah memperluas teks ini dengan memasukkan doa-doa dari semua tradisi Tibet, dan khususnya, semua silsilah Kagyu serta banyak praktik harian, seperti Permohonan kepada Guru Rinpoche, 21 Pujian Tara, dan Doa Permohonan Untuk Kelahiran Kembali di Alam Murni Amitabha.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Συλλογη Προσευχων των Καγκιου”

Συλλογη Προσευχων των Καγκιου

PDF

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, χειροτονημένοι και λαϊκοί, έρχονται στη Μποντγκάγια για να συμμετάσχουν στο Κάγκιου Μόνλαμ. Με την πρόθεση να προωθήσουν την ειρήνη στον κόσμο, έρχονται να ασκηθούν μαζί για μια βδομάδα, στον τόπο όπου ο Βούδας πέτυχε την πλήρη αφύπνιση. Από το 2004 ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα προεδρεύει του Μόνλαμ. Εξηγεί, “Το επίκεντρο του Μόνλαμ – αυτό που του δίνει δύναμη και φυτεύει τους σπόρους των μελλοντικών αποτελεσμάτων – είναι η απαγγελία ευχετήριων προσευχών και παρακλήσεων […] Η απαγγελία των λέξεων του Ντάρμα, έχει τη δύναμη να βελτιώνει τον οραματισμό και να εκπαιδεύει τον νου.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας”

Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας

από τον Γκυάλουανγκ Κάρμαπα Όργκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε

EPUB PDF

Η πανδημία του κορωνοϊού ξεκίνησε την Άνοιξη του 2020 και εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάθηκαν και με τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν, δεν επιτρεπόταν στους ανθρώπους να συγκεντρωθούν κάπου, ούτε να ταξιδέψουν.  Τότε ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα Όργκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε, οδήγησε εκατό χιλιάδες ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο, σε ένα επταήμερο προσευχών μέσω διαδικτύου, με σκοπό να κατευναστεί η πανδημία. Αυτό το βιβλίο περιέχει μια συλλογή προσευχών που επέλεξε ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα ειδικά γι αυτές τις διαδικτυακές μεταδόσεις, μαζί με τις μεταγραφές των ομιλιών που έδωσε στα Θιβετανικά, στα Αγγλικά και στα Κινέζικα, στις οποίες συμβουλεύει τους μαθητές του πώς να σκέφτονται και να ενεργούν.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Pandemia-ajan rukouksia”

Pandemia-ajan rukouksia

Koonnut ja esitellyt 17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

EPUB PDF

Keväästä 2020 alkaen koronaviruspandemia levisi koko maailmaan. Satojatuhansia henkiä menetettiin ja ihmisten liikkumista ja kokoontumista rajoitettiin ankaralla kädellä. Tähän aikaan Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje johti verkkolähetyksenä seitsemän päivää kestäneen rukoustapahtuman pandemian laantumiseksi, johon osallistui satatuhatta ihmistä eri puolilla maailmaa. Tämä kirja sisältää valikoiman rukouksia, jotka Gyalwang Karmapa kokosi nimenomaan näitä verkkolähetyksiä varten, sekä transkriptiot puheista, jotka hän piti tiibetiksi, englanniksi ja kiinaksi ohjatakseen oppilaitaan ajattelemaan ja toimimaan.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “除障祈願念誦集”

除障祈願念誦集

EPUB PDF

《除障大祈願課誦本》是為2021年新年所舉辦之「除障大祈願共修」活動所彙編之課誦本。此共修活動,由第十七世法王噶瑪巴.鄔金欽列多傑發起,祈願平息一切眾生,尤其修行者之一切逆緣與障礙。

書中特別收錄多篇由第十七世法王噶瑪巴重新中譯之經文,如《摩利支天咒經》、祖古拔喀木布之伏藏《道除障啟請文》、祖古桑波查巴之伏藏《願望任運啟請文》與《恰美大白傘蓋念修儀軌》等。另外,對於「長壽佛咒語」、「藥師佛咒語」、「鼓聲音王咒語」等咒,也依照梵文重新校訂。

簡言之,此書是在法王噶瑪巴對於眾生的大悲眷顧和用心研究之下的成果。希望諸位讀者,也同样能夠珍惜此書。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Aspirations to End Adversity”

Aspirations to End Adversity

EPUB PDF

This book is a compilation of prayers selected by the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje specifically for the Aspirations to End Adversity program of online prayers held in January, 2021. These prayers are to remove adversity and obstacles for all beings and particularly for dharma practitioners.

This prayer book is the product of extensive research and consideration by the Gyalwang Karmapa, and we hope that it will inspire faith and enthusiasm among its readers.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།”

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

EPUB PDF

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཕྱག་དེབ་འདི་ནི། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་ ༢༠༢༡ ལོའི་སྤྱི་ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས། སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཟློག་པའི་སླད་དུ་རིམ་གྲོ་ཆེན་མོ་མཛད་རྒྱུའི་དོན་དུ་དམིགས་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ཕྱག་དཔེ་ཡིན། འདིའི་ནང་དམིགས་བསལ་༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པས་གསར་འགྱུར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས་མདོ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོའི་གཏེར་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པའི་གཏེར་ཆོས་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། ཆགས་མེད་གདུགས་དཀར་བསྒོམ་བཟླས་སོགས་དཔེ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་ཆོས་ཚན་ཁག་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཚེ་གཟུངས། སྨན་གཟུངས། འཆི་མེད་རྔ་སྒྲའི་གཟུངས་སོགས་གཟུངས་སྔགས་རྣམས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལྟར་དག་བཅོས་མཛད་ཡོད། མདོར་ན་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་མང་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་རྟོག་དང་ཞིབ་འཇུག་ཆེས་ཆེར་མཛད་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱག་དཔེ་འདི་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཐུགས་སྣང་དང་བདག་སྤྲོད་མཛད་པར་ཞུ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Le Livre du Kagyu Meunlam”

Le Livre du Kagyu Meunlam

EPUB PDF

Bien que le Kagyu Meunlam appartienne pleinement au monde contemporain, ses racines se trouvent au Tibet du XVe siècle où le VIIe Karmapa, Cheudrak Gyatso, a instauré la tradition de grands rassemblements de prières. Ces prières étaient basées sur un texte qu’il a compilé, qui s’appelle le Meunlam en vingt branches. Dans sa vision non-sectaire, l’actuel XVIIe Karmapa a  augmenté le texte qui comprend maintenant des prières de toutes les traditions tibétaines, en particulier de toutes les écoles Kagyu, et également de nombreuses pratiques quotidiennes comme des prières à Gourou Rinpoché, les Vingt-et-une louanges de Tara et des prières pour renaître dans la terre pure d’Amitabha.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “दश लाख प्रणिधान पाठ ।”

दश लाख प्रणिधान पाठ ।

Featured image for “El Monlam del Millón de Aspiraciones”

El Monlam del Millón de Aspiraciones

Featured image for “Millionenfaches Zielgerichtet Wünschen”

Millionenfaches Zielgerichtet Wünschen

Featured image for “십만 기원”

십만 기원

Featured image for “Le million de prière de souhait”

Le million de prière de souhait

Featured image for “O Monlam de Um Milhão de Aspirações”

O Monlam de Um Milhão de Aspirações

Featured image for “Монлам миллиона благопожеланий”

Монлам миллиона благопожеланий

Featured image for “十萬祈願”

十萬祈願

Featured image for “Mynlam Miliona Modlitw”

Mynlam Miliona Modlitw

Featured image for “Monlam Sejuta Aspirasi”

Monlam Sejuta Aspirasi

Featured image for “Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện”

Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện

Featured image for “The Million Aspiration Monlam”

The Million Aspiration Monlam

Featured image for “འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།”

འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

Featured image for “Kagyü Mönlam”

Kagyü Mönlam

Featured image for “Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam”

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Featured image for “까규 대기원법회 독송집”

까규 대기원법회 독송집

Featured image for “Kitab Kagyu Monlam”

Kitab Kagyu Monlam

Featured image for “Συλλογη Προσευχων των Καγκιου”

Συλλογη Προσευχων των Καγκιου

Featured image for “Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας”

Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας

Featured image for “Pandemia-ajan rukouksia”

Pandemia-ajan rukouksia

Featured image for “除障祈願念誦集”

除障祈願念誦集

Featured image for “Aspirations to End Adversity”

Aspirations to End Adversity

Featured image for “རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།”

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

Featured image for “Le Livre du Kagyu Meunlam”

Le Livre du Kagyu Meunlam