Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Bậc giác ngộ được biết như là các Đức Karmapa đã dạy trong Phật Giáo Tây Tạng gần 900 năm. Lời Khuyên Từ Trái Tim của Đức Karmapa phát hành đánh dấu sự xuất hiện trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài ở Mỹ vào năm 2008; nó trình bày một số cái nhìn sâu sắc và trí tuệ của Đức Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje, vì lợi ích của chúng sanh khắp quả địa cầu. Qua các cuộc giảng pháp, phỏng vấn, thơ và nhạc, bậc thầy trẻ tuổi này dâng những lời dạy hợp thời về một loạn các chủ đề: đánh giá cao môi trường, áp dụng tình thương yêu và từ bi, hiểu biết về nghiệp, và hoan hỷ hoà kính với các truyền thống tôn giáo khác. Một chọn lọc về các bài nhạc, tiểu luận, và thơ của các Đức Karmapa trước cũng bao gồm trong bộ sưu tập này; cung cấp một cái nhìn nhỏ vào di sản phong phú của các Đức Phật sống này qua nhiều thế kỉ. Lời Khuyên Từ Trái Tim của Đức Karmapa kỷ niệm sự bắt đầu hiện diện tích cực của Đức Karmapa thứ 17 ở phương Tây. Nguyện xin nó đóng góp cho sự hưng thịnh hoạt động giác ngộ này trên toàn thế giới.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Wolność przez medytację

Wolność przez medytację

Doskonale dostrojone do naszych czasów, jasne i pełne mądrości nauki Karmapy o najistotniejszych sprawach współczesnego świata — środowisku, społecznej odpowiedzialności i pracy z trudnymi emocjami. Karmapa przedstawia nowoczesne podejście do medytacji i inspiruje do wejścia na ścieżkę współczucia i działania dla dobra innych.

Karmapa przekazuje swoje głębokie przesłanie prostym i zrozumiałym językiem. Jego szczerość i autentyczność sprawia, że nauki ze skarbnicy buddyzmu otwartej dla współczesnego świata wewnętrznie rezonują z odbiorcami.

Książka zawiera nauki udzielone przez Jego Świątobliwość podczas jego pierwszej wizyty w Kanadzie, w maju i czerwcu 2017 roku.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Свобода благодаря медитации

Свобода благодаря медитации

Е.С. Кармапа, пребывающий в уникальном созвучии с современным миром, дарует ясные и мудрые учения по ключевым вопросам нашего времени  защите окружающей среды, социальной ответственности и взаимодействии с беспокоящими эмоциями. Он открывает новые перспективы на то, как медитировать, и призывает нас следовать по пути сострадания, совершая действия на благо других.
 
Е.С. Кармапа несет глубокое послание простым и понятным языком с неподдельностью, которая соединяет его со всеми, с кем он встречается, открывая современному миру сокровища буддизма.
 
Книга основана на учениях, которые Его Святейшество даровал во время своего первого визита в Канаду в мае-июне 2017 года. 
ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Compassion NOW!

Compassion NOW!

Compassion is the root of all Buddhist practices, but too often compassionate feeling is left inactive. Compassion NOW! (published in print in 2011 by KTD Publications) exhorts us to translate compassionate feeling into positive action in the world. From a teaching given in India in 2010, the Seventeenth Gyalwang Karmapa asserts that having compassion for oneself is a necessary starting point. From there we can expand compassion to include those beings with whom we have a close connection, and from there expand it even further to develop immeasurable compassion for all sentient beings. We accomplish this through the mahayana practice of mind training, which the Karmapa discusses here with great clarity and insight. An overview of the vajrayana method of meditation on Chenrezik, the bodhisattva of compassion, is also included.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The First Karmapa

The First Karmapa

The Life and Teachings of Dusum Khyenpa

Compiled by the Seventeenth Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, this first English translation of the teachings and biographies of the First Karmapa, Dusum Khyenpa enables contemporary readers to fully receive the transmission of this peerless spiritual being, who brought perfect benefit to himself and others.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
On the Four Noble Truths

On the Four Noble Truths

Lama Yeshe Gyamtso gives an elegant presentation of the four noble truths, introducing several aspects of the Buddhist outlook, including the four seals, which are connected to the truth of suffering; the four mindfulnesses, which are the means through which you begin to abandon the cause of suffering; the four views, which are primarily views of cessation; and the four reliances, which are how to find a practical path. The teaching is both accessible to beginners and informative to long-standing practitioners.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Taking Refuge

Taking Refuge

Taking Refuge is based on two teachings by Khenpo Karthar Rinpoche: “The Meaning of Refuge” given at Chicago Karma Thegsum Choling (KTC) in January 1981, translated by Ngödup Tsering Burkhar, and “A Teaching on Refuge” given at KTD Monastery in April 1990, translated by Chöjor Radha.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འཇུག་སྒོ།

བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འཇུག་སྒོ།

ད་ལམ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འཇུག་སྒོ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད། གདུལ་བྱ་འདོད་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ། གོ་བདེ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་གསུངས་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། སྔར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀྲིན་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་སུ་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བསྩལ་བའི་གསུང་ཆོས་དེ་རྣམས་ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བིདྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་སྒྲ་འཛིན་འོད་སྡེར་དུ་བདག་གཉེར་གསོག་བསྲུང་བྱས་པ་རྣམས་ད་རེས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྒྲ་ཕབ་བགྱིས། དེ་དག་དཔེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དགོས་པ་ནི། སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མ་བསྐོས་ཐོག་ཏུ་བབས་པའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་དམིགས་ནས། ལོ་རེ་བཞིན་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་པར་སྐྲུན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Взаимосвязь

Взаимосвязь

Новая книга Его Святейшество Кармапы посвящена проблемам взаимосвязанности. Его Святейшество показывает, как сильно мы можем измениться, если будем относиться к своей жизни как глубоко связанной с жизнью других людей, вместо того, чтобы видеть себя как обособленную и принципиально отдельную о других личность.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Freedom through Meditation

Freedom through Meditation

Uniquely attuned to our present world, the Karmapa gives clear and wise teachings on key issues of our times—the environment, social responsibility, and working with our emotional afflictions. He brings a fresh perspective on how to meditate and encourages us to take the path of compassion, engaging in actions that benefit others.

The Karmapa has brought forth a profound message in simple and accessible language with an authenticity that connects him to everyone he meets as he opens out the treasures of Buddhism for modern times.

The book is based on teachings His Holiness gave during his first historic visit to Canada in May and June 2017.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多