སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་སེམས་ཙམ་འཇུག་ངོགས།

སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་སེམས་ཙམ་འཇུག་ངོགས།

སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་སེམས་ཙམ་འཇུག་ངོགས།

སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་སེམས་ཙམ་འཇུག་ངོགས།

Some book subtitle comes here
སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་བསམ་འཕེལ།

༈ ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཉི་ཤུ་པའི་རབ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཐེག་ཆེན་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་མདོ། མདོ་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་དང་། མདོ་སྡེ་ས་བཅུ་པ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་སེམས་ཙམ་པའི་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་གསལ་བའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྟེ། གཙོ་བོ་ཕྱི་དོན་འགོག་པ་ལ་ཉི་ཤུ་པའི་རབ་བྱེད་ཅེས་དང་། སྣང་བ་སེམས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་སུམ་ཅུ་པའི་རབ་བྱེད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལས། སྐབས་སུ་ཉི་ཤུ་པའི་རབ་བྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་བསམ་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་«སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་སེམས་ཙམ་འཇུག་ངོགས་»ཞེས་པ་དེ་ནི་སེམས་ཙམ་བསྟན་པའི་མདོ་དང་། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཉུང་ལ། བརྗོད་བྱ་གནད་འདུས་པོ། དོན་དྲིལ་བ་དེང་དུས་ཀྱི་བཤད་གྲྭའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སྣང་ངོ་།།

philosophy
མཛོད་ཊཱིཀ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ།
རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོའི་ཟུར་མཆན་མི་བསྐྱོད་ཞལ་ལུང་།
ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྣམ་ངེས་ཀྱིཟུར་བཀོལ།
དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་ཤིང་གི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།
སྤྱོད་འཇུག་རྣམ་བཤད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ།
བརྟག་གཉིས་སྤྱི་དོན་རྡོ་རྗེ་དྲྭ་བའི་རྒྱན།
འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།