Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

Some book subtitle comes here
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །
Đức 17 Karmapa Ogyen Trinley Dorje • Tai Situ Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche, Gyaltsab Rinpoche
Việt Dịch: Tsering Lhamo (Phật Pháp Tây Tạng Dòng Karma Kagyu)

Truyền thống Kagyu của chúng ta là trao truyền thần lực gia trì, và cách chính để nhận được lực gia trì này là khẩn cầu chư Đạo sư gốc và dòng truyền thừa. Qua nhiều thế kỷ, các chư đại Đạo sư đã soạn tác các nghi quỹ Đạo sư Du già với mục đích này, và nhiều thế hệ hành giả đã trưởng dưỡng tín tâm, trải nghiệm và chứng ngộ qua những thực hành này. Tuy nhiên, cho đến gần đây, chưa có bất kỳ thực hành Đạo sư Du già nào cho chư tổ Karma Kamtsang, Karmapa Dusum Khyenpa.

Nhân dịp kỷ niệm 900 năm ngày sinh của Karmapa Dusum Khyenpa, Đức Pháp vương Gyalwang Karmapa thứ 17 Ogyen Trinley Dorje đã soạn tác nghi quỹ Đạo sư Du già đặc biệt này cho đức Dusum Khyenpa. Theo thỉnh cầu của đức Karmapa, các thiện tử lớn của Ngài là Tai Situ Rinpoche, Jamgön Kongtrul Rinpoche và Goshir Gyaltsab Rinpoche cũng đã soạn tác các bài khẩn cầu, cúng dường và cầu nguyện cát tường để trì tụng trong quá trình thực hành. Khi được trì tụng với niềm tin và tín tâm, nghi quỹ Đạo sư Du già này chắc chắn sẽ gieo những hạt giống tín tâm sâu trong tim hành giả.

Trong các ngôn ngữ khác
上師瑜伽:加被妙雨
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།།
The Guru Yoga "Showers of Blessings"
Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions”
Niekończący się deszcz błogosławieństw
Trong cùng danh mục
Thực hành Chöd
Suối Biếc Lưu Ly
Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già
Cốt Tủy Tara
Thực hành Chöd
Suối Biếc Lưu Ly
Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già