Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già
ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
Kagyu Monlam International
噶舉大祈願法會
རྩོམ་པ་པོ།
Tác giả
作者
རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱིས་མཛད།
8th Karmapa Mikyo Dorje
第八世大寶法王噶瑪巴 米覺多傑
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Việt
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Tỳ kheo Thích Vạn Chánh, Tỳ kheo ni Thích nữ Hạnh Nhẫn,
và Quốc Hoàn
དཔེ་སྐྲུན་པར་གཞི།
Print edition
印刷版
Kagyu Monlam Books & Souvenir Shop in Bodhgaya
菩提迦耶噶舉祈願法會義賣處
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
2017-02-03
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知