Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Some book subtitle comes here
Đức Karmapa Ogyen Trinley Dorje
Dịch giả: Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherab Pemo)

Để đáp lại nhu cầu thiết yếu của những đệ tử học Pháp quốc tế của Ngài, Đức Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje biên soạn bài kinh thực hành súc tích này đặc biệt cho những ai mong ước hoàn thành thực hành căn bản của họ trong bối cảnh cuộc sống làm việc bận rộn. Bài kinh thực hành này được xuất bản như một cuốn sách điện tử riêng biệt: BỐN NGHI THỨC TỤNG NIỆM TÓM TẮT THỰC HÀNH CĂN BẢN

Trong lời dạy súc tích này do Đức Pháp Vương Karmapa trình bày vào năm 2006 ở  Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, Ngài hướng dẫn các học trò qua những chi tiết quán tưởng của Quy Y, tịnh hoá của Đức Kim Cang Tát Đoả, và cúng dường Mạn Đà La - thường nhấn mạnh với thiện ý của Ngài. Luận giải không bao gồm thực hành Đạo Sư Du Già, theo lời khuyên của Đức Pháp Vương Karmapa chỉ nên thực hành với ban phước và khai thị từ chính bậc thầy của vị ấy.

Một chuỗi thực hành tóm tắt và một danh sách giới luật của lời phát nguyện quy y cũng bao gồm trong hai phụ lục.

Trong các ngôn ngữ khác
Ngondro for Our Current Day
Нёндро в нынешнее время
Nyndro na dzisiejsze czasy
Trong cùng danh mục
Modlitwy na obchody urodzin
Karma Chakme’s Mountain Dharma: Volume 2
Sadhana of Chenrezik
四座上師相應法 釋論集
Лазурова ріка
Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro
Độc Thoại
A Short Guru Yoga on the Seventeenth Karmapa
Invoking Compassion Swiftly
A Guru Yoga of the 16th Lord, Rigpe Dorje