Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Bậc giác ngộ được biết như là các Đức Karmapa đã dạy trong Phật Giáo Tây Tạng gần 900 năm. Lời Khuyên Từ Trái Tim của Đức Karmapa phát hành đánh dấu sự xuất hiện trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài ở Mỹ vào năm 2008; nó trình bày một số cái nhìn sâu sắc và trí tuệ của Đức Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje, vì lợi ích của chúng sanh khắp quả địa cầu. Qua các cuộc giảng pháp, phỏng vấn, thơ và nhạc, bậc thầy trẻ tuổi này dâng những lời dạy hợp thời về một loạn các chủ đề: đánh giá cao môi trường, áp dụng tình thương yêu và từ bi, hiểu biết về nghiệp, và hoan hỷ hoà kính với các truyền thống tôn giáo khác. Một chọn lọc về các bài nhạc, tiểu luận, và thơ của các Đức Karmapa trước cũng bao gồm trong bộ sưu tập này; cung cấp một cái nhìn nhỏ vào di sản phong phú của các Đức Phật sống này qua nhiều thế kỉ. Lời Khuyên Từ Trái Tim của Đức Karmapa kỷ niệm sự bắt đầu hiện diện tích cực của Đức Karmapa thứ 17 ở phương Tây. Nguyện xin nó đóng góp cho sự hưng thịnh hoạt động giác ngộ này trên toàn thế giới.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Wolność przez medytację

Wolność przez medytację

Doskonale dostrojone do naszych czasów, jasne i pełne mądrości nauki Karmapy o najistotniejszych sprawach współczesnego świata — środowisku, społecznej odpowiedzialności i pracy z trudnymi emocjami. Karmapa przedstawia nowoczesne podejście do medytacji i inspiruje do wejścia na ścieżkę współczucia i działania dla dobra innych.

Karmapa przekazuje swoje głębokie przesłanie prostym i zrozumiałym językiem. Jego szczerość i autentyczność sprawia, że nauki ze skarbnicy buddyzmu otwartej dla współczesnego świata wewnętrznie rezonują z odbiorcami.

Książka zawiera nauki udzielone przez Jego Świątobliwość podczas jego pierwszej wizyty w Kanadzie, w maju i czerwcu 2017 roku.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Свобода благодаря медитации

Свобода благодаря медитации

Е.С. Кармапа, пребывающий в уникальном созвучии с современным миром, дарует ясные и мудрые учения по ключевым вопросам нашего времени  защите окружающей среды, социальной ответственности и взаимодействии с беспокоящими эмоциями. Он открывает новые перспективы на то, как медитировать, и призывает нас следовать по пути сострадания, совершая действия на благо других.
 
Е.С. Кармапа несет глубокое послание простым и понятным языком с неподдельностью, которая соединяет его со всеми, с кем он встречается, открывая современному миру сокровища буддизма.
 
Книга основана на учениях, которые Его Святейшество даровал во время своего первого визита в Канаду в мае-июне 2017 года. 
ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Để đáp lại nhu cầu thiết yếu của những đệ tử học Pháp quốc tế của Ngài, Đức Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje biên soạn bài kinh thực hành súc tích này đặc biệt cho những ai mong ước hoàn thành thực hành căn bản của họ trong bối cảnh cuộc sống làm việc bận rộn. Bài kinh thực hành này được xuất bản như một cuốn sách điện tử riêng biệt: BỐN NGHI THỨC TỤNG NIỆM TÓM TẮT THỰC HÀNH CĂN BẢN

Trong lời dạy súc tích này do Đức Pháp Vương Karmapa trình bày vào năm 2006 ở  Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, Ngài hướng dẫn các học trò qua những chi tiết quán tưởng của Quy Y, tịnh hoá của Đức Kim Cang Tát Đoả, và cúng dường Mạn Đà La – thường nhấn mạnh với thiện ý của Ngài. Luận giải không bao gồm thực hành Đạo Sư Du Già, theo lời khuyên của Đức Pháp Vương Karmapa chỉ nên thực hành với ban phước và khai thị từ chính bậc thầy của vị ấy.

Một chuỗi thực hành tóm tắt và một danh sách giới luật của lời phát nguyện quy y cũng bao gồm trong hai phụ lục.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Ebook Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản bao gồm bài kinh thực hành ngắn những thực hành căn bản đặc biệt về thiền định đại thủ ấn (ngondro) do Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Trinley Dorje biên soạn năm 2006. Thực hành được dùng như một sự lựa chọn cho những người không phải Tây Tạng, không có thời gian cho những thực hành căn bản truyền thống. Đức Pháp Vương Karmapa cũng cho phép mọi người đọc tụng thực hành này theo ngôn ngữ của chính họ.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Compassion NOW!

Compassion NOW!

Compassion is the root of all Buddhist practices, but too often compassionate feeling is left inactive. Compassion NOW! (published in print in 2011 by KTD Publications) exhorts us to translate compassionate feeling into positive action in the world. From a teaching given in India in 2010, the Seventeenth Gyalwang Karmapa asserts that having compassion for oneself is a necessary starting point. From there we can expand compassion to include those beings with whom we have a close connection, and from there expand it even further to develop immeasurable compassion for all sentient beings. We accomplish this through the mahayana practice of mind training, which the Karmapa discusses here with great clarity and insight. An overview of the vajrayana method of meditation on Chenrezik, the bodhisattva of compassion, is also included.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The First Karmapa

The First Karmapa

The Life and Teachings of Dusum Khyenpa

Compiled by the Seventeenth Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, this first English translation of the teachings and biographies of the First Karmapa, Dusum Khyenpa enables contemporary readers to fully receive the transmission of this peerless spiritual being, who brought perfect benefit to himself and others.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Chariot that Travels the Noble Path

The Chariot that Travels the Noble Path

The Chariot that Travels the Noble Path (སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བཀོད་ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་འཕགས་ལམ་འགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།) is  the standard practice text for the mahamudra preliminaries in the Karma Kamtsang tradition, composed by the Ninth Gyalwang Karmapa, Wangchuk Dorje. Presented here is a new edition prepared by the Seventeenth Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, who wrote a new lineage supplication and made other edits in the guru yoga practice to bring it closer to the original sources.

This practice should be done only by people who have received the appropriate empowerment, transmission, and instruction from a qualified guru.

The commentary for the ngondro practices featured in this ebook is published seperately as The Torch of True Meaning.

Ngondro for Our Current Day also gives instructions on the short ngondro practice by the Seventeenth Gyalwang Karmapa. Though the visualizations are slightly different, the general principals are the same as for this practice.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Le Chariot pour parcourir la Noble Voie

Le Chariot pour parcourir la Noble Voie

Le Chariot pour parcourir la Noble Voie (སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བཀོད་ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་འཕགས་ལམ་འགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།) est le texte le plus utilisé pour la pratique des préliminaires du Mahamudra dans la tradition Karma Kamtsang. Il fut composé par Wangchouk Dorjé, le 9ième Karmapa. Cette nouvelle édition a été préparée par Ogyen Trinley Dorje, le 17ième Gyalwang Karmapa. Pour la pratique du Gourou Yoga, Il a composé une nouvelle prière à la lignée et a apporté quelques changements au texte pour se rapprocher des textes sources.

Ces pratiques ne peuvent être faites que par ceux ayant reçu, de la part d’un maitre qualifié, les initiations, transmissions et instructions correspondantes.   

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Колесница пути благородных

Колесница пути благородных

Колесница пути благородных” (སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བཀོད་ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་འཕགས་ལམ་འགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།) – это стандартный текст для предварительных практик Махамудры традиции Карма Камцанг, составленный Гьялвангом Кармапой IX Вангчуком Дордже. Здесь представлено новое издание, подготовленное Гьялвангом Кармапой XVII Оргьеном Тринле Дордже, который сочинил новую молитву к линии преемственности и внёс изменения в практику Гуру-йоги, приблизив её таким образом к первоисточникам.

Эту практику можно выполнять, лишь получив необходимое посвящение и разъяснение от сведущего учителя.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多