༧སྐྱབས་རྗེ་གཽ་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག
Khyabje Goshri 12th Gyaltsab Rinpoche
第十二世國師嘉察仁波切

• 11 •

Featured image for “Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì””

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །

EPUB PDF

Nhân dịp kỷ niệm 900 năm ngày sinh của Karmapa Dusum Khyenpa, Đức Pháp vương Gyalwang Karmapa thứ 17 Ogyen Trinley Dorje đã soạn tác nghi quỹ Đạo sư Du già đặc biệt này cho đức Dusum Khyenpa. Theo thỉnh cầu của đức Karmapa, các thiện tử lớn của Ngài là Tai Situ Rinpoche, Jamgön Kongtrul Rinpoche và Goshir Gyaltsab Rinpoche cũng đã soạn tác các bài khẩn cầu, cúng dường và cầu nguyện cát tường để trì tụng trong quá trình thực hành. Khi được trì tụng với niềm tin và tín tâm, nghi quỹ Đạo sư Du già này chắc chắn sẽ gieo những hạt giống tín tâm sâu trong tim hành giả.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Niekończący się deszcz błogosławieństw”

Niekończący się deszcz błogosławieństw

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །

EPUB PDF

Z okazji obchodów 900-nej rocznicy narodzin Dusuma Khjenpy Gjalłang Karmapa Ogjen Trinle Dordże ułożył specjalną guru jogę pierwszego Karmapy.  Na jego prośbę Synowie Serca, Ich Eminencje Tai Situ Rinpocze, Dziamgon Kongtrul Rinpocze i Goszir Gjaltsab Rinpocze wzbogacili ją o swoje modlitwy, które recytuje się podczas praktyki. Wykonywanie jej z pewnością zasieje nasiona oddania w sercach uczniów.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “上師瑜伽:加被妙雨”

上師瑜伽:加被妙雨

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

EPUB PDF

噶舉派的傳承核心即是加持,而透過向根本上師及傳承上師祈請,就是獲得加持的不二法門。自古以來偉大的上師們為此撰寫了許多上師相應法,而歷代的修行者透過這些法來增添觀修經驗、修持虔敬、甚或證悟。然而,一直以來卻還未出現屬於嘎瑪岡倉起源——噶瑪巴杜松虔巴的上師儀軌法門。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions””

Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

EPUB PDF

À l’occasion de la célébration Karmapa 900 du 900e anniversaire de la naissance de Karmapa Dusum Khyenpa, Sa Sainteté le Gyalwang Karmapa Orgyèn Trinlé Dorjé a écrit ce gourou yoga spécial pour Dusum Khyenpa. À sa demande, les fils de cœur Leurs Éminences Tai Sitou Rinpoché, Jamgön Kongtrul Rinpoché et Goshir Gyaltsab Rinpoché ont également écrit des supplications, des offrandes et des prières de bon augure à réciter pendant la pratique. Lorsqu’elle est récitée avec foi et dévotion, cette sadhana de gourou est certaine de planter les graines de la dévotion dans le cœur du pratiquant.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

EPUB PDF PDF PECHA

བླ་སྒྲུབ་འདི་ནི་ཐོག་མར་མཚུར་གྲྭ་ལྷ་ཕྲུག་ནས་བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་དང་། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ལོ་ངོ་དགུ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཀྱི་ཉེེར་མཁོའི་སླད། ཀཾ་ཚང་དགོན་སྡེ་སྤྱི་མགྲིན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པ་ཡིན། དེའང་བླ་སྒྲུབ་འདིའི་མཛད་བྱང་དུ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ “དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དཀྱུས་སུ་བྱས་ཤིང་། ལྷན་ཐབས་རྣམས་ཀྱང་སྐྱབས་རྗེ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ལྗགས་རྩོམ་ལྷད་མེད་པས་བརྒྱན་ཏེ་ཡིག་ཆུང་ཕྲན་བུ་དང་སྡོམ་གསུམ་བསྔོ་བགྲང་ཙམ་ལས་བདག་རང་གི་རྨོངས་རྩོམ་བགྱི་བ་ཆེས་ཉུང་བར་བགྱིས་ཏེ་བཀུར་བསྟི་བགྱིད་པ་ལགས་” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བླ་སྒྲུབ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་དུས་མཆོད་ནམ་ཡིན་ལ་འདོན་ན་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “The Guru Yoga “Showers of Blessings””

The Guru Yoga “Showers of Blessings”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །

EPUB PDF

On the occasion of the Karmapa 900 celebration of the 900th anniversary of Karmapa Dusum Khyenpa’s birth, His Holiness the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje wrote this special guru yoga for Dusum Khyenpa. At his request, the heart sons Their Eminences Tai Situ Rinpoche, Jamgön Kongtrul Rinpoche, and Goshir Gyaltsab Rinpoche also wrote supplications, offerings, and auspicious prayers to be recited during the practice. When recited with faith and devotion, this guru sadhana is certain to plant the seeds of devotion in the practitioner’s heart.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Чод: учения и практика”

Чод: учения и практика

EPUB PDF

Сборник наставлений Его Святейшества Кармапы XVII Огьена Тринлея Дордже по практике семидневного затворничества Чод, комментарий Его Преосвященство Гьялцаба Ринпоче к практике Чод «Милам лунгтен» и садхана Чод «Милам лунгтен» Кармы Чагме.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བདེ་ཆེན་གྱི་གར་མཁན། • Dancer of Great Bliss • 大樂舞者”
Featured image for “གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རོལ་མཚོ། • Ocean of Philosophy • 經教大海”
Featured image for “མཐོང་རྒྱུན་གྱི་བང་མཛོད། • Transmission by Seeing • 見傳寶藏”
Featured image for “གསང་བདག་གི་རོལ་གར།”

གསང་བདག་གི་རོལ་གར།

EPUB PDF

མཚུར་ཕུའི་དྲུང་པ་གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བཏུས། འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ། བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མིའི་གཟུགས་སུ་བསྟན་པ། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཞེས་ས་གསུམ་ན་སྙན་པར་གྲགས་པ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ནོར། གང་དེའི་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་པོ་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་བཞད་ནས་བགྲང་བྱ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་ཟིན་ཅིང་། བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གནས་པ་དང་། འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ། ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་མཆོད་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དགོན་སྡེ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སར། ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་རིམ་སྔ་རྗེས་དུ་མ་སྤེལ། ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོའི་ཆ་ཤས་སུ། གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་དང་སྐུ་པར་ལྷན་བསྡེབས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་གསང་བདག་གི་རོལ་གར་ཞེས་ཕྱོགས་སྒྲིག་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་སློབ་འབངས་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གི་སླད་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ད་ལན་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì””

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

Featured image for “Niekończący się deszcz błogosławieństw”

Niekończący się deszcz błogosławieństw

Featured image for “上師瑜伽:加被妙雨”

上師瑜伽:加被妙雨

Featured image for “Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions””

Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions”

Featured image for “བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

Featured image for “The Guru Yoga “Showers of Blessings””

The Guru Yoga “Showers of Blessings”

Featured image for “Чод: учения и практика”

Чод: учения и практика

Featured image for “བདེ་ཆེན་གྱི་གར་མཁན། • Dancer of Great Bliss • 大樂舞者”

བདེ་ཆེན་གྱི་གར་མཁན། • Dancer of Great Bliss • 大樂舞者

Featured image for “གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རོལ་མཚོ། • Ocean of Philosophy • 經教大海”

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རོལ་མཚོ། • Ocean of Philosophy • 經教大海

Featured image for “མཐོང་རྒྱུན་གྱི་བང་མཛོད། • Transmission by Seeing • 見傳寶藏”

མཐོང་རྒྱུན་གྱི་བང་མཛོད། • Transmission by Seeing • 見傳寶藏

Featured image for “གསང་བདག་གི་རོལ་གར།”

གསང་བདག་གི་རོལ་གར།