Siedemdziesiąt dwa pouczenia

Siedemdziesiąt dwa pouczenia

ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

Nauki treningu umysłu to kluczowe wskazówki dotyczące rozwijania bodhiczitty i poskramiania swych działań, słów i myśli. Trening umysłu: Siedemdziesiąt dwa pouczenia to oparte na doświadczeniu nauki Kharaka Gomcziunga o tym, jak uczynić z cierpienia ścieżkę oraz rozpoznać i porzucić własne błędy. Zawierają porady odnoszące się do ścieżki, schronienia i bodhiczitty oraz praktyki medytacji i poza nią. Każdy, kto pragnie wyciszenia i szczęścia, powinien je znać i zdecydowanie wprowadzać w życie.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Mind Training The Seventy-Two Exhortations

The Seventy-Two Exhortations

ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

Teachings on mind training are pith instructions on practicing bodhichitta and taming one’s own being. Mind Training: The Seventy-Two Exhortations is an experiential teaching by Kharak Gomchung on taking suffering as the path and recognizing and abandoning one’s own faults. It advises us on the stages of the path, refuge and bodhichitta, and how to engage in meditation and post-meditation. These are points that all individuals who want the calm of peace and happiness must know and certainly must put into practice.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།

EPUB PDF

བློ་སྦྱོང་གི་གོ་དོན་ནི་ཐབས་དམ་པ་གསུམ་ལ་གོ། ཐབས་དམ་པ་གསུམ་ནི་ཐོག་མར་སོ་སོའི་བློ་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་སྦྱོང་དར་སྤྲོད་པའི་ཐབས་དམ་པ། བར་དུ་སྦྱོང་དར་སྤྲས་པ་དེ་ལ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བའི་ཐབས་དམ་པ། མཐར་སྦྱོད་དར་སྤྲས་པ་ལ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆས་སུ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཇོ་བོ་གསེར་གླིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་སྟོན་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་འདི་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ཀ་ལའང་འཇུག་བདེ་བ་དང་ཕན་བརླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་བས་ན་ཇོ་བོ་གསེར་གླིང་པའི་སློབ་མ་བྱ་འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དོན་ཚན་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱར་བའི་མན་ངག་དེ་ཡིན་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Độc Thoại

Độc Thoại

EPUB KINDLE PDF

Potowa Rinchen Sal (1027-1105) là một trong ba học trò chính của Dromtonpa, Người sáng lập trường phái Kadampa của Phật Giáo Tây Tạng. Như được biết Geshe Potowa, là một vị tái sinh của bậc A La Hán Angaja và tái sinh trước của Đức Karmapa đầu tiên, Dusum Khyenpa. “Độc Thoại” của Gheshe Potowa là bài viết chân thật duy nhất về rèn luyện tâm. Chạm đến trái đất và dựa vào kinh nghiệm đầu tay, nó bày tỏ bình luận chân thật, sâu sắc về cuộc sống và thực hành pháp lúc bấy giờ; có liên quan và giá trị cho hành giả thực hành ở thế kỷ 21 như nó từng là vào lúc đó.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།

EPUB PDF

༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ་འདི་ནི། ཚིག་དོན་ཆ་ནས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་སྔོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མཆིས་ལ། དམིགས་བསལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དེ་ཙམ་སྦྱངས་པ་མ་མཆིས་པའི་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཆོས་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་མཛད་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། ༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དགོས་པ་ནི། སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མ་བསྐོས་ཐོག་ཏུ་བབས་པའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་དམིགས་ནས་སྒྲ་འཛིན་འོད་སྡེར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྒྲ་ཕབ་བགྱིས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་འདོན་ལ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བ་ཞུ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Семь пунктов тренировки ума

Семь пунктов тренировки ума

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ།

EPUB KINDLE PDF

Хотя с безначальных времён вращающиеся в колесе самсары существа без устали гоняются за внешними объектам в надежде обрести счастье и освободиться от страданий, их надежды тщетны. Зная, что только ум является истинным источником всего счастья и страдания, Будда учил бесконечному количеству способов, благодаря которым можно усмирить свой ум. С помощью наставлений по тренировке ума мы используем любые страдания как способ собрания накоплений и очищения омрачений. Просто развив такое отношение, мы можем использовать всё неблагоприятное, что с нами происходит, для своего блага. Такова сила сущностных наставлений Махаяны.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Seven Points of Mind Training

The Seven Points of Mind Training

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ།

EPUB KINDLE PDF

Though from beginningless samsara, all beings have assiduously chased after outer objects to procure happiness and remove suffering, these hopes remain unfulfilled. Knowing that one’s mind is the real source of all happiness and suffering, the Buddha taught countless means to tame one’s mind. With the Mind Training instructions, one uses any and all tribulations as means to gather the accumulations and remove obscurations. Merely adopting these mental attitudes allows one to use negativities for enrichment. They are pith instructions of the Mahayana.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ།

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ།

EPUB PDF

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་། སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བའི་ཆེད་དུ། ཕྱི་དངོས་པོའི་ཡུལ་ལ་འབད་འབུངས་ཧུར་ཐག་བགྱིས་ནའང་། རེ་བ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་མ་བྱུང་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ངོ་མ་ནི། རང་སེམས་ཡིན་པ་མཁྱེན་ཏེ། རང་སེམས་འདུལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། བློ་སྦྱོང་གི་གདམས་པ་ནི། རང་ལ་དཀའ་སྡུག་གང་ཞིག་བྱུང་ན་ཡང་། ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་ལམ་དུ་ཁྱེར་བས། ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ལེན་པ་སྟེ། བསམ་པའི་ཁྱེར་སོ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
《三主要道》

善緣解脫道 《三主要道》簡略釋文

ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

第一世蔣貢康楚‧羅卓泰耶所著作的這部《三主要道》的簡略釋文,將宗喀巴大師依於傳承自阿底峽尊者的「道次第」而整理的教法《三主要道》,作了言簡意賅的闡釋。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘

ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘

繁體 EPUB 繁體 PDF

岡波巴大師是噶當派與大手印兩種傳承教法的持有者,他從噶當派上師處受持了度母等殊勝本尊授予阿底峽尊者師徒的無垢教誡,又從密勒日巴處領受了傳自印度聖地如日月般的那洛巴、梅紀巴二位聖者,以及馬爾巴大譯師等賢哲的大手印心要,全都融攝於這本《勝道寶鬘》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多