History
ལོ་རྒྱུས། • History • 歷史

• 57 •

Featured image for “परम पूजनीय नवौँ क्‍याब्जे योङ्‍जिन खेन्छेन ठङ्गु रिन्पोछेज्यूको आत्मजीवनी सङ्‍ग्रह”

परम पूजनीय नवौँ क्‍याब्जे योङ्‍जिन खेन्छेन ठङ्गु रिन्पोछेज्यूको आत्मजीवनी सङ्‍ग्रह

EPUB PDF

परम पूजनीय खेन्छेन ठाङ्गु रिन्पोछेज्यूको आत्मजीवनी सङ्ग्रहमा उहाँले आफ्नो बालापनदेखिको सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू र त्यस बेलाको अनुभूतिहरू विस्तारमा बताउनु भएको छ। विशेष गरी उहाँको जन्मस्थान, जन्म र गद्दी आरोहणको बारेमा, ठाङ्गु गोन्पा र ठाङ्गु अवतार मालाहरूको सङ्‍क्षिप्‍त इतिहास पनि समेट्नु भएको छ। उहाँ एघार वर्षको उमेर लासा लगायत मध्य तिब्बतको विभिन्‍न तीर्थयात्रा गर्नुभएको कुरा, र त्यसपछि पूर्वअभ्यास तथा ध्यान साधनामा लाग्‍नु भएको बारेमा पनि स्पष्ट बताउनु भएको छ। उहाँले गुफाबास पछि बौद्ध दर्शन अर्थात् उच्च बौद्ध शिक्षाको अध्ययन गर्नुभएको थियो भने सत्ताइस वर्षको उमेरमा मातृभूमि छोडेर भारत पलायन भई १६ औँ ग्याल्वङ् कर्मपाको मुख्य गोन्पा रुम्तेगमा बस्‍नु भएको कुराहरु विस्तारमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་བསྟན་པ།”

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་བསྟན་པ།

EPUB PDF

“བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་བསྟན་པ་”ཞེས་པའི་ཕྱག་དཔེ་དེ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་སྟེ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་། འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན། སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་སྐོར་ཡོད་པའི་སྔ་ཕྱིའི་ཕྱག་དཔེ་མང་པོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་རྒྱས་གནང་ནས་གཞུང་ཁུངས་རྣམས་ཀྱང་མཆན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤོག་བུའི་ཞབས་ལ་གསལ་བར་བཀོད་ནས་མཛད་པའི་ཕྱག་དཔེ་ཚིག་གོ་སླ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་སྐོར་ཤེས་འདོད་མཆིས་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་དང་ལྷག་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཨ་ཕོ་དགའ་དགའི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་རྣམ།”

ཨ་ཕོ་དགའ་དགའི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་རྣམ།

PDF

ཨ་ཕོ་དགའ་དགའི་རྣམ་ཐར་འདི་ནི་ང་ཁོང་ལ་དད་འདུན་ཆེ་དྲག་པས་དག་སྣང་རིང་ལུགས་སུ་བྲིས་པ་མིན་པར། ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་སྐབས་སོགས་ལ་དངོས་བྱུང་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་དྲག་པས་དངོས་སྣང་རིང་ལུགས་སུ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན། མཛད་རྣམ་འདི་བྲི་སྐབས་ཨ་ཕོ་དགའ་དགའ་ཁོང་མ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལ་ཚུར་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་གདན་ས་མཚུར་ཕུ་རུ་མ་ཕེབས་བར་གྱི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་རྣམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མཆེད་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡུལ་སྐད་རང་གི་ཐོག་ནས་བྲིས་ཤིང་གོ་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་མཆན་བཀོད་པ་ཡིན། ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྲིས་པས་ཅུང་གོ་དཀའ་བར་སྣང་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པར་བཅར་འདྲི་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་འདི་དག་ལ་རང་བཟོས་བཅོས་སུ་མ་བཟོད་པས་ཐད་ཀར་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་པས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་ཕ་ཡུལ་གྱི་སྐད་གཤིས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་འོངས་པའི་ལྷ་ཐོག་གི་མི་རབས་རྗེས་མ་དག་ལ་དྲན་གསོ་དང་། ད་སྐབས་འཛམ་གླིང་གང་སར་གནས་པའི་ཨ་ཕོ་དགའ་དགའ་ལ་དད་འདུན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མིག་སྔར་ཁོང་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་སྐད་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་དགོས་པའང་ཡོད་པར་འདོད། ཞོར་དུ་ལོ་རྒྱུས་འདིའི་ནང་གི་ལྷ་ཐོག་དགོན་དང་དཀར་ལེགས་དགོན་ནི་དགོན་པ་གཅིག་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “噶瑪巴九百年”

噶瑪巴九百年

第二版

PDF

这本图文并茂的噶玛噶举传承和藏传佛教的权威指南,是为了纪念第一世噶玛巴杜松虔巴诞辰900周年而出版,至今已被翻译为十多种语言。 它从释迦牟尼佛的诞生开始,带我们回顾佛教在印度和西藏的历史发展;此发展造就了佛法大师马尔巴大译师的独特传统马巴噶举,而此传统的进一步发展则造就了冈波巴大师创建达波噶举,以及其后由噶玛巴为首的噶玛噶举或冈仓噶举。本书简要介绍从第一世到第十六世的历代噶玛巴与心子,及其认证过程、宝冠、法座和主要事业。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་གི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ་ཡིག །”

ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་གི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ་ཡིག །

EPUB PDF

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་སོ་སོའི་ལྟ་བ་དང་རྟོགས་པ་ནི་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་སོགས་སུ་གསལ་ནས་ཡོད་པས། ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས། ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བགྱིས་པ་རེད། ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་བྱ་བའི་ཐོག་མར། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྨིན་གྲོལ་རྣམས་ཐོབ་དགོས། འདིར་ནི་དྲུང་གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གནང་བ་གསལ་བར་འཁོད་ཡོད་པས་ན། ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་ཤེས་པའི་མིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Le Premier Karmapa”
Featured image for “Pierwszy Karmapa”
Featured image for “Кармапа: 900 лет”

Кармапа: 900 лет

Второе издание

PDF

Этот прекрасно иллюстрированный авторитетный гид по линии Карма Кагью и тибетскому буддизму в целом был впервые издан по случаю празднования 900-й годовщины рождения первого Кармапы Дюсума Кхьенпы и был переведён на более чем двенадцать языков.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཆོས་ཀྱི་སྙན་གྲགས། • The Glory of Dharma”

ཆོས་ཀྱི་སྙན་གྲགས། • The Glory of Dharma

༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།
Brief Accounts of the Lives and Deeds of the Incarnations of the Lord of Refuge Thrangu Rinpoche

PDF

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ད་བར་སྐུའི་འཕྲེང་བ་རིམ་པ་དགུ་བར་བྱོན་ཡོད། དེ་བས་མགོན་གང་གི་རྣམ་ཐར་རྗེས་དྲན་སླད་གདུང་སྲས་བླ་མ་པདྨ་མཆོག་གིས་བརྙན་དེབ་འདིར་༧སྐྱབས་རྗེ་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྐུ་ཐང་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁྲ་འགུ་སྐུ་འཕྲེང་དགུ་པ་ཀརྨ་བློ་གྲོས་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཆོག་གི་ཞལ་པར་མང་དག་ཅིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཡོད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Karmapa: 900 Anni”
Featured image for “གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རང་རྣམ་དང་ཞལ་གདམས།”

གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རང་རྣམ་དང་ཞལ་གདམས།

སྟོད་ཆ། བར་ཆ། སྨད་ཆ།

EPUB 1 EPUB 2 EPUB 3 PDF 1 PDF 2 PDF 3

གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་གུ་རུ་ཆོས་དབང་ནི་། ཡབ་སྔགས་འཆང་སྤང་སྟོན་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་དང་ཡུམ་དཀར་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲིས་སུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༢༡༢ ལོར་ལྷོ་བྲག་ལ་ཡག་ཏུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན། གདུང་སྲས་བླ་མ་པདྨ་ཚེ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རང་རྣམ་དང་ཞལ་གདམས་ཞེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་གསུམ་གྱི་སྟོད་ཆར་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་སྐུའི་རྣམ་ཐར་སྐབས་བརྒྱད་མ་དང་གསུང་གི་རྣམ་ཐར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་བརྒྱད་མ་བཅས་ཡོད། དེབ་ཕྲེར་གཉིས་པར་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་རྣམ་ཐར་རྣལ་ལམ་མ་དང་། ཞལ་གདམས། བསླབ་བྱ། མགུར་མ། སྨོན་ལམ་སོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཡོད། དེབ་ཕྲེང་གསུམ་པར་གཏེར་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གསལ་བའི་རྣམ་ཐར་དང་། ཆོས་དབང་གི་སྒྲུབ་ཐབས། སྤྲིང་ཡིག ཞུ་ལན། གཟུགས་སྔགས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པས་ཀུན་གྱི་གཟིགས་པར་འཚལ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།”

སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

༈ གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་སྔགས་བླ་བྲང་དང་འབྲེལ་བའི་སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རྙིང་དང་བཅས་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་།

EPUB PDF

དེབ་འདིར་དགེ་བཤེས་དྲང་སྲོད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གྱི་བྱུང་རབས་རྣམས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གདུང་བརྒྱུད་སྔགས་བླ་བྲང་གི་ཡིག་རྙིང་དག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དག་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བྲིས་པའི་བཙུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།”

གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།

རྗེ་ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ།

EPUB PDF

སྔ་འགྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིང་ལུགས་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་བར་མ་ཆད་པ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས་པ་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་བཞུགས་པ་ལ། རང་གི་མིང་ཡང་གསལ་པོར་བཏོན་མ་སྤོབས་ནས་རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་མཚན་གཡར་ནས་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་གྲོལ་བ་དྲུག་གི་ཆོས་སྐོར་སོགས་ལ་དགག་པ་བྲིས་པར་སྣང་བ་དེ་དག་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་སྡང་བ་དང་། ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་ལས་ཚབས་པོ་ཆེར་གྱུར་པས་ཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་གྱུར། རྗེ་བརྒྱད་པའི་གསུང་མ་ཡིན་པ་ནི། རྗེ་དེའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་སྲས་ཆོས་རྗེ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི་ཞལ་སྔ་ནས། “རྙིང་མ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཡང་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་པར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་གནས་བདག་གི་སྐྱབས་མཆོག་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་འབྱམས་ཡིག་ཏུ་ཁ་གཡར་བྱས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་མོས་པ་མཐའ་དག་སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་མ་དད་པ་སྤེལ་བ་ཞིག་བདུད་ཀྱི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ལ་ནི། སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལན་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་པ་དྲང་པོའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་དུ་ལྟོས་ཤིག” ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྗེ་ཀརྨ་པ་ལ་ཁག་གཡར་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དེའི་དྭོགས་སེལ་གྱི་ལེགས་བཤད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།”

སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རྙིང་།

EPUB PDF

དེབ་འདིའི་ནང་བལ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་གནས་པའི་སྦས་ཡུལ་འཁན་པ་ལུང་ངམ། ཙུམ་ལུང་པའི་ཆགས་ཚུལ། རིམ་གྱིས་རྙེད་ཚུལ། ས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཚུལ། གཞན་ཡང་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་སྐོར། རིགས་རུས་ཀྱི་སྐོར་བཅས་བཞུགས་ཡོད། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ལོ་ཙཱ་ཚོགས་པས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་མཛད་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་རྣམ་ཐར་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།”

སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་རྣམ་ཐར་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།

ཆོས་རྗེ་སྟོན་པ། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། ཡོལ་མོ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། གར་དབང་རྡོ་རྗེ། བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

EPUB PDF

དེབ་འདིའི་ནང་བལ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་གནས་པའི་སྦས་ཡུལ་སྐྱིད་མོ་ལུང་ངམ། ཙུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའམ། ཞབས་ཀྱིས་བཅག་མྱོང་བའམ། མཛད་འཕྲིན་སྐྱོངས་མྱོང་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཆོས་རྗེ་སྟོན་པ། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། ཡོལ་མོ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། གར་དབང་རྡོ་རྗེ། བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་བཞུགས་ཡོད། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ལོ་ཙཱ་ཚོགས་པས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་མཛད་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Only the Impossible is Worth Doing”

Only the Impossible is Worth Doing

Recollections of the Supreme Life and Activity of Chöje Akong Tulku Rinpoche

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Revered master of Vajrayana Buddhism, eminent humanitarian and profound innovator in the fields of psychotherapy and medicine, Choje Akong Tulku Rinpoche brought immense benefit to the world. After a dramatic escape from his homeland of Tibet in 1959, Rinpoche established and became the spiritual leader of Kagyu Samye Ling, Europe’s first Tibetan Buddhist monastery. From there his activity flourished and gave rise to remarkable projects across the globe.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dos elogios autobiográficos”

Dos elogios autobiográficos

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Hay muchos relatos sobre la vida y la liberación del Octavo Karmapa Mikyö Dorje, escritos por él mismo y por otros. Entre estos, el presente libro contiene dos elogios que escribió de sí mismo, Versos autobiográficos del Karmapa Mikyö Dorje llamados « Acciones virtuosas » y El elogio: « Buscó exhaustivamente …».

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Deux prières autobiographiques”

Deux prières autobiographiques

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Il existe de nombreux récits de la vie et de la libération du huitième Karmapa Mikyö Dordjé, écrits par lui-même ou par d’autres. Parmi eux, ce livre contient deux éloges qu’il a écrits sur lui-même : les versets autobiographiques de Karmapa Mikyö Dorjé intitulés “Les excellents agissements” et l’éloge “Il chercha pleinement…”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát”

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Có rất nhiều bản văn về cuộc đời và sự giải thoát của đức Karmapa thứ tám Mikyö Dorje, được viết bởi chính ngài và những người khác. Trong số đó, cuốn sách này bao gồm hai lời tán thán mà ngài đã viết về chính bản thân mình: Bài kệ về cuộc đời giải thoát của đức Karmapa Mikyö Dorje “Những Thiện Hạnh” và Lời tán thán “Với Giáo Pháp Vô Song…”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Zwei Autobiografische Lobpreisungen”

Zwei Autobiografische Lobpreisungen

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Es gibt viele Berichte über das Leben und die Befreiung des Achten Karmapa Mikyö Dorje, sowohl von ihm selbst als auch von anderen geschrieben. Dieses Buch enthält zwei seiner Lobpreisungen, die er über sich selbst geschrieben hat: Autobiographische Verse von Karmapa Mikyö Dorje mit dem Titel „Gute Taten” und die Lobpreisung “Er Suchte Eingehendst …”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Wspaniały XVI Karmapa”

Wspaniały XVI Karmapa

Niesamowite spotkania z Buddhą Czarnej Korony

EPUB PDF

Ta książka jest zbiorem wspomnień zachodnich uczniów i znanych inkarnowanych lamów, którzy weszli w pełen zanczenia kontakt z Jego Świątobliwością Szesnastym Karmapą, Rangdziungiem Rigpe Dordże. Wolność i spontaniczność zachodniej kultury lat 60. i 70. stanowiła doskonałe tło dla dogłębnego przekazu płynącego z umysłu tego wspaniałego mistrza, który przeobraził życie wielu ludzi. Każda z zapisanych historii, to duchowa przygoda – pełna energii, autentyczności, czasami szokująca, ale zawsze inspirująca.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dois Louvores Autobiográficos”

Dois Louvores Autobiográficos

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Há muitos relatos da vida e liberação do 8º Karmapa Mikyö Dordje, tanto escritos por ele mesmo como por outros. Entre eles, este livro contém dois louvores que ele escreveu a respeito de si mesmo: Os Versos Autobiográficos do Karmapa Mikyö Dordje chamados de “Atos Excelentes” e o Louvor “Ele Buscou Minusciosamente…”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Karmapa: 900 ans”
Featured image for “Karmapa: 900-lecie”
Featured image for “परम पूजनीय नवौँ क्‍याब्जे योङ्‍जिन खेन्छेन ठङ्गु रिन्पोछेज्यूको आत्मजीवनी सङ्‍ग्रह”

परम पूजनीय नवौँ क्‍याब्जे योङ्‍जिन खेन्छेन ठङ्गु रिन्पोछेज्यूको आत्मजीवनी सङ्‍ग्रह

Featured image for “བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་བསྟན་པ།”

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་བསྟན་པ།

Featured image for “ཨ་ཕོ་དགའ་དགའི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་རྣམ།”

ཨ་ཕོ་དགའ་དགའི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་རྣམ།

Featured image for “噶瑪巴九百年”

噶瑪巴九百年

Featured image for “ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་གི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ་ཡིག །”

ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་གི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ་ཡིག །

Featured image for “Le Premier Karmapa”

Le Premier Karmapa

Featured image for “Pierwszy Karmapa”

Pierwszy Karmapa

Featured image for “Кармапа: 900 лет”

Кармапа: 900 лет

Featured image for “ཆོས་ཀྱི་སྙན་གྲགས། • The Glory of Dharma”

ཆོས་ཀྱི་སྙན་གྲགས། • The Glory of Dharma

Featured image for “Karmapa: 900 Anni”

Karmapa: 900 Anni

Featured image for “གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རང་རྣམ་དང་ཞལ་གདམས།”

གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རང་རྣམ་དང་ཞལ་གདམས།

Featured image for “སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།”

སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

Featured image for “གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།”

གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།

Featured image for “སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།”

སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།

Featured image for “སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་རྣམ་ཐར་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།”

སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་རྣམ་ཐར་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།

Featured image for “Only the Impossible is Worth Doing”

Only the Impossible is Worth Doing

Featured image for “Dos elogios autobiográficos”

Dos elogios autobiográficos

Featured image for “Deux prières autobiographiques”

Deux prières autobiographiques

Featured image for “Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát”

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

Featured image for “Zwei Autobiografische Lobpreisungen”

Zwei Autobiografische Lobpreisungen

Featured image for “Wspaniały XVI Karmapa”

Wspaniały XVI Karmapa

Featured image for “Dois Louvores Autobiográficos”

Dois Louvores Autobiográficos

Featured image for “Karmapa: 900 ans”

Karmapa: 900 ans

Featured image for “Karmapa: 900-lecie”

Karmapa: 900-lecie