Độc Thoại

Độc Thoại

EPUB KINDLE PDF

Potowa Rinchen Sal (1027-1105) là một trong ba học trò chính của Dromtonpa, Người sáng lập trường phái Kadampa của Phật Giáo Tây Tạng. Như được biết Geshe Potowa, là một vị tái sinh của bậc A La Hán Angaja và tái sinh trước của Đức Karmapa đầu tiên, Dusum Khyenpa. “Độc Thoại” của Gheshe Potowa là bài viết chân thật duy nhất về rèn luyện tâm. Chạm đến trái đất và dựa vào kinh nghiệm đầu tay, nó bày tỏ bình luận chân thật, sâu sắc về cuộc sống và thực hành pháp lúc bấy giờ; có liên quan và giá trị cho hành giả thực hành ở thế kỷ 21 như nó từng là vào lúc đó.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
པོ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

པོ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

EPUB PDF

སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ (1004/1064) ཀྱི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་བཀའ་གདམས་དགེ་བཤེས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལས། གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་རི་སུལ་དུ་དྲང་སྲོང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་མཛད་ནས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པོ་ཏོ་བའི་ (1027/1105) གསུང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་ཆིག་ལབ་རིང་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ལོ་སོ་སོར་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་འདུས་ཚོགས་སུ། དཔལ་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༸ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་སློབ་ཚོགས་སྟོང་ཚོ་དུ་མར་གསུང་ཆོས་སུ་སྩལ། གཞུང་འདི་ཉིད་སྐྱེ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སླད་དུ་གློག་ཀླད་ནང་དུ་གསར་འཇུག་ཞུས་ནས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས་ཏེ་སྤེལ་བའི་ཉེར་ལེན་ལས་བློ་སྦྱོང་གདམས་ངག་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བའི་རེ་སྨོན་བཅས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Long Soliloquy

The Long Soliloquy

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་པུ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

EPUB KINDLE PDF

Geshe Potowa’s “Long Soliloquy” is a truly unique text on mind-training. Down-to-earth and based on first-hand experience, it presents an honest and insightful commentary on life and Dharma practice at that time, which is as relevant and valid for Buddhist practitioners in the 21st century as it was then.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
El Soliloquio Largo

El Soliloquio Largo

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་པུ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

EPUB KINDLE PDF

El Soliloquio Largo de Gueshe Potowa es una de las obras más originales sobre el adiestramiento de la mente. De carácter prosaico y basado en la experiencia directa, incorpora un honesto y perspicaz comentario de la vida y la práctica de Dharma de su tiempo. Tal como lo era entonces, para los practicantes budistas del siglo 21, su significado se presenta con relevancia y validez.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Длинный монолог

Длинный монолог

EPUB KINDLE PDF

“Длинный монолог” Геше Потовы – действительно уникальный текст по тренировке ума, простой и основанный на личном опыте. В нём даются откровенные и проницательные замечания касательно жизни и практики Дхармы в то давнее время, что остаётся тем не менее актуальными для современных буддистов в XXI веке.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Długa rozmowa z samym sobą

Długa rozmowa z samym sobą

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་པུ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

EPUB KINDLE PDF

Długa rozmowa z samym sobą jest bardzo wyjątkowym komentarzem do praktyki treningu umysłu – niezwykle praktycznym, wypływającym z bezpośredniego doświadczenia. Zawiera wiele szczerych i wnikliwych spostrzeżeń dotyczących ówczesnego stylu życia i praktyki Dharmy, które w dzisiejszych czasach zdają się być wciąż aktualne.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
게셰 뽀또와의

게셰 뽀또와의

EPUB KINDLE PDF

게셰 뽀또와의 긴 독백은 마음 닦는 공부(修心)에 있어서 참으로 독특한 교재입니다. 진솔하면서도 개인적인 경험에 근거한 이 가르침은 게셰 뽀또와 재세 시의 사람들에게도 인생과 불법 수행에 관해 진실하고 통찰력 있는 조언으로 통했을 뿐만 아니라, 21세기에 들어 선 지금 이 시대에도 불교 수행자들에게 직접 관련되는 내용으로 효력을 발휘하고 있습니다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多