5th Shamar
ཞྭ་དམར་ལྔ་པ། • 5th Shamar • 第五世夏玛巴

• 8 •

Featured image for “Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì””

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །

EPUB PDF

Nhân dịp kỷ niệm 900 năm ngày sinh của Karmapa Dusum Khyenpa, Đức Pháp vương Gyalwang Karmapa thứ 17 Ogyen Trinley Dorje đã soạn tác nghi quỹ Đạo sư Du già đặc biệt này cho đức Dusum Khyenpa. Theo thỉnh cầu của đức Karmapa, các thiện tử lớn của Ngài là Tai Situ Rinpoche, Jamgön Kongtrul Rinpoche và Goshir Gyaltsab Rinpoche cũng đã soạn tác các bài khẩn cầu, cúng dường và cầu nguyện cát tường để trì tụng trong quá trình thực hành. Khi được trì tụng với niềm tin và tín tâm, nghi quỹ Đạo sư Du già này chắc chắn sẽ gieo những hạt giống tín tâm sâu trong tim hành giả.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།”

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

EPUB PDF

༈ བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནི། བརྗོད་བྱ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལས་དང་པོ་པས་བླ་མ་ཇི་ལྟར་བསྙེན་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཞིང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཚད་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའམ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་མ་གུས་པའི་བཤགས་པའི་དོན་དུ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དུ་མར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་༧རྒྱལ་བ་ཀཾ་ཚང་པའི་བླ་མ་དག་གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་པ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Zbiór komentarzy do Guru Jogi Czterech Pór Dnia”

Zbiór komentarzy do Guru Jogi Czterech Pór Dnia

Wyboru dokonał Siedemnasty Karmapa Ogjen Trinle Dordże

EPUB PDF

Praktyki guru jogi pozwalającą urzeczywistnić mahamudrę, a w karma kamtsang najważniejszą z nich jest ta Guru joga czterech pór dnia Ósmego Karmapy Mikjo Dordże. Ta książka prezentuje niedawno odnalezione instrukcje do niej, autorstwa Szamara Kyncioka Jenlaka i Dziewiątego Karmapy Łangciuka Dordże oraz bardziej znane komentarze Karma Chakme, Karme Rinczen Dargje i Piętnastego Karmapy.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Niekończący się deszcz błogosławieństw”

Niekończący się deszcz błogosławieństw

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །

EPUB PDF

Z okazji obchodów 900-nej rocznicy narodzin Dusuma Khjenpy Gjalłang Karmapa Ogjen Trinle Dordże ułożył specjalną guru jogę pierwszego Karmapy.  Na jego prośbę Synowie Serca, Ich Eminencje Tai Situ Rinpocze, Dziamgon Kongtrul Rinpocze i Goszir Gjaltsab Rinpocze wzbogacili ją o swoje modlitwy, które recytuje się podczas praktyki. Wykonywanie jej z pewnością zasieje nasiona oddania w sercach uczniów.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions””

Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

EPUB PDF

À l’occasion de la célébration Karmapa 900 du 900e anniversaire de la naissance de Karmapa Dusum Khyenpa, Sa Sainteté le Gyalwang Karmapa Orgyèn Trinlé Dorjé a écrit ce gourou yoga spécial pour Dusum Khyenpa. À sa demande, les fils de cœur Leurs Éminences Tai Sitou Rinpoché, Jamgön Kongtrul Rinpoché et Goshir Gyaltsab Rinpoché ont également écrit des supplications, des offrandes et des prières de bon augure à réciter pendant la pratique. Lorsqu’elle est récitée avec foi et dévotion, cette sadhana de gourou est certaine de planter les graines de la dévotion dans le cœur du pratiquant.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

EPUB PDF PDF PECHA

བླ་སྒྲུབ་འདི་ནི་ཐོག་མར་མཚུར་གྲྭ་ལྷ་ཕྲུག་ནས་བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་དང་། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ལོ་ངོ་དགུ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཀྱི་ཉེེར་མཁོའི་སླད། ཀཾ་ཚང་དགོན་སྡེ་སྤྱི་མགྲིན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པ་ཡིན། དེའང་བླ་སྒྲུབ་འདིའི་མཛད་བྱང་དུ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ “དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དཀྱུས་སུ་བྱས་ཤིང་། ལྷན་ཐབས་རྣམས་ཀྱང་སྐྱབས་རྗེ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ལྗགས་རྩོམ་ལྷད་མེད་པས་བརྒྱན་ཏེ་ཡིག་ཆུང་ཕྲན་བུ་དང་སྡོམ་གསུམ་བསྔོ་བགྲང་ཙམ་ལས་བདག་རང་གི་རྨོངས་རྩོམ་བགྱི་བ་ཆེས་ཉུང་བར་བགྱིས་ཏེ་བཀུར་བསྟི་བགྱིད་པ་ལགས་” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བླ་སྒྲུབ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་དུས་མཆོད་ནམ་ཡིན་ལ་འདོན་ན་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “The Guru Yoga “Showers of Blessings””

The Guru Yoga “Showers of Blessings”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན། །

EPUB PDF

On the occasion of the Karmapa 900 celebration of the 900th anniversary of Karmapa Dusum Khyenpa’s birth, His Holiness the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje wrote this special guru yoga for Dusum Khyenpa. At his request, the heart sons Their Eminences Tai Situ Rinpoche, Jamgön Kongtrul Rinpoche, and Goshir Gyaltsab Rinpoche also wrote supplications, offerings, and auspicious prayers to be recited during the practice. When recited with faith and devotion, this guru sadhana is certain to plant the seeds of devotion in the practitioner’s heart.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།”

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།

EPUB PDF

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། ། • མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ནས་བཟུང་ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉིད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་ཞབས་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཟབ་མོ་ནང་གི་དོན་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་བཅས་ཡིན་ཏེ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì””

Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

Featured image for “སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།”

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གསུང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་གཅེས་བཏུས།

Featured image for “Zbiór komentarzy do Guru Jogi Czterech Pór Dnia”

Zbiór komentarzy do Guru Jogi Czterech Pór Dnia

Featured image for “Niekończący się deszcz błogosławieństw”

Niekończący się deszcz błogosławieństw

Featured image for “Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions””

Le Gourou Yoga “Pluie de Bénédictions”

Featured image for “བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།”

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

Featured image for “The Guru Yoga “Showers of Blessings””

The Guru Yoga “Showers of Blessings”

Featured image for “མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།”

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།