Featured image for “Suối Biếc Lưu Ly”

Suối Biếc Lưu Ly

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན།

EPUB PDF

“Suối Biếc Lưu Ly” là thực hành Dược Sư Phật xuất phát từ kho tàng tâm của bậc phát lộ kho tàng giáo pháp chôn dấu terton Namchö Mingyur Dorje (1645–1667) và thuộc về kho tàng Thiên Pháp (namchö). Chính đức Karma Chakmé (1616–1678) là người đã biên soạn thực hành hiện tại từ những bản văn này. Thực hành nghi quỹ Phật Dược Sư này phát xuất  từ giáo pháp kết hợp của 2 vị Đạo sư tràn ngập thần lực gia trì của chính 2 Ngài. Bản văn súc tích nhưng vẫn bao gồm tất cả những gì cần thiết để mang lại an lạc tinh thần, cảm xúc và thể chất. Giống như các thực hành Bổn Tôn khác, nó có thể đưa đến Giác ngộ viên mãn.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Il fiume di luce blu”

Il fiume di luce blu

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན།

EPUB PDF

Il Fiume di Luce Blu è una pratica del Buddha della Medicina tratta dai tesori della mente del tertön Namchö Mingyur Dorje (1645-1667), che fa parte del suo tesoro del Dharma del cielo (namchö). Karma Chakmé (1616-1678) compilò questa pratica traendola dai suoi testi. Questa pratica del Buddha della Medicina, tratta dal Dharma inseparabile di questi due maestri, racchiude tutte le loro benedizioni. Il testo è conciso, ma contiene tutto ciò che è necessario per donare benessere spirituale, emotivo e fisico. Come le altre pratiche degli yidam, può condurre al Risveglio perfetto.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “«Лазурная река» — практика Будды Медицины”

«Лазурная река» — практика Будды Медицины

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

«Лазурная река» — практика Будды Медицины из «Небесной Дхармы», терма ума тертона Мингьюра Дордже (1645–1667). Эту садхану составил выдающийся тибетский мастер Карма Чагмэ (1616–1678), также известный как Рага Асья. В целом Карма Чагмэ является автором шестнадцати томов сочинений, среди которых самый известный, пожалуй, — «Молитва о рождении в Сукхавати». Эта садхана Будды Медицины является одой из основных практик в традициях кагью и ньингма.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Лазурова ріка: садгана Будди Медицини”

Лазурова ріка: садгана Будди Медицини

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན།

EPUB PDF

“Лазурова ріка” – це практика Будди Медицини, що походить з “Небесної Дгарми” (གནམ་ཆོས་) – терми ума (དགོངས་གཏེར་) тертона Мінґ’юра Дордже (1645–1667). Цю садгану склав видатний тибетський майстер Карма Чаґме (1616–1678), також відомий як Раґа Ас’я. Загалом Карма Чаґме є автором шістнадцяти томів творів, серед яких найвідомішою напевно є “Молитва про народження в Сукхаваті”. Ця садгана Будди Медицини є однією з основних практик у традиціях каґ’ю та ньїнґма. Оскільки вона належить до класу ануттара-йоґа-тантри, для її практики необхідно отримати посвяту (ванґ), усне передання (лунґ) та роз’яснення від компетентного вчителя ваджраяни.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “A Deep Blue Stream. A Sadhana of Medicine Buddha”

A Deep Blue Stream. A Sadhana of Medicine Buddha

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན།

EPUB PDF

A Sadhana of Medicine Buddha Compiled from the Luminous Expanse of Mind Treasures, Found within the Sky Dharma This practice of Medicine Buddha comes from the mind treasures of the terton Namchö Mingyur Dorje (1645–1667) and belongs to his Sky Dharma (namchö) treasury. It was Karma Chakmé (1616–1678) who compiled the present practice from these texts. It comes from these two master’s combined Dharma and is filled with their blessing. The text is concise while encompassing all that is needed to bring spiritual, emotional, and physical well-being. As other yidam deity practices, it can lead to full awakening.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “藥師佛儀軌:《琉璃水流》注解”

藥師佛儀軌:《琉璃水流》注解

繁體 EPUB 繁體 KINDLE 繁體 PDF

藥師佛儀軌:《琉璃水流》 注解本內容由創古仁波切開示,根據藥師佛儀軌:《琉璃水流》詳盡解說修持步驟。觀修內容於修訂時由譯師親自請示仁波切,確認觀修內容的疑慮之處,是一本修持藥師佛法門的必備注解本。注解本另收錄《藥師琉璃光如來本願功德經》的開示,介紹藥師佛的十二大誓願,以及念誦和修持藥師法門的利益,幫助修持者更進一步了解藥師佛的願心,而能因此生起信心,解脫煩惱,身心安樂。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “藥師佛儀軌:《琉璃水流》”

藥師佛儀軌:《琉璃水流》

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

「藥師佛法門」在藏傳佛教和世界各地廣受推崇和修持,尤其以噶瑪恰美仁波切彚編的藥師佛儀軌:《琉璃水流》最是盛行。透過修誦這部言簡意賅的藥師儀軌,不僅今生能夠健康、長壽,更能成就佛果獲得究竟的利益。本儀軌版本以八蚌寺《大寶伏藏》為本,並以八蚌寺《古籍重刊壇城儀軌彙編集》進行對勘,在創古仁波切的指導下由藏文譯為中文,是當今藥師儀軌中極具利益的修持版本。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Suối Biếc Lưu Ly”

Suối Biếc Lưu Ly

Featured image for “Il fiume di luce blu”

Il fiume di luce blu

Featured image for “«Лазурная река» — практика Будды Медицины”

«Лазурная река» — практика Будды Медицины

Featured image for “Лазурова ріка: садгана Будди Медицини”

Лазурова ріка: садгана Будди Медицини

Featured image for “A Deep Blue Stream. A Sadhana of Medicine Buddha”

A Deep Blue Stream. A Sadhana of Medicine Buddha

Featured image for “藥師佛儀軌:《琉璃水流》注解”

藥師佛儀軌:《琉璃水流》注解

Featured image for “藥師佛儀軌:《琉璃水流》”

藥師佛儀軌:《琉璃水流》