菩提道燈論

菩提道燈論

菩提道燈論

菩提道燈論

菩提道灯论
བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན།
阿底峽尊者 造
譯者: 法尊法師 / 如石法師 譯
繁體版:
简体版:

• 在2021年的夏季,第17世大寶法王噶瑪巴親自用中文講授阿底峽尊者的《菩提道燈論》(又譯《菩提道炬論》)。為有助於聽聞此經典開示,「正法電子書」出版藏漢雙語版本。本書使用德格《丹珠爾》的藏文文本,與兩位中國大譯師——法尊法師和如石法師的譯本。

• 在2021年的夏季,第17世大宝法王噶玛巴亲自用中文讲授阿底峡尊者的《菩提道灯论》(又译《菩提道炬论》)。为有助于听闻此经典开示,“正法电子书”出版藏汉双语版本。本书使用德格《丹珠尔》的藏文文本,与两位中国大译师——法尊法师和如石法师的译本。

其他語言
བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གྱི་འགྲེལ་པ་སྣང་བ་རབ་གསལ།
The Lamp for the Path to Enlightenment
Atiśa Lampa oświetlająca ścieżkę do Przebudzenia
同類推薦
《三主要道》
煉心七十二勸
Image
ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘
菩提道燈論
煉心八句
Image
《三主要道》
煉心七十二勸