The Daily Practice of White Tara

The Daily Practice of White Tara

The Daily Practice of White Tara (ཀུན་མཁྱེན་ཏཱའི་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྒྲོལ་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།) was composed by the 8th Tai Situ, Chökyi Jungné (1700-1774). Famous under the name Situ Penchen, he was a great Buddhist master, scholar, and polymath, gifted as a brilliant painter, writer, publisher, grammarian, and medical innovator. Within the Karma Kamtsang tradition, this beautiful daily practice of White Tara is the most beloved.

In 2019 for Dharma Ebooks, Michele Martin has revised an earlier translation from 2000, which was dedicated, as this present one, to the perfect health, flourishing activity, and long life of His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Wolność przez medytację

Wolność przez medytację

Doskonale dostrojone do naszych czasów, jasne i pełne mądrości nauki Karmapy o najistotniejszych sprawach współczesnego świata — środowisku, społecznej odpowiedzialności i pracy z trudnymi emocjami. Karmapa przedstawia nowoczesne podejście do medytacji i inspiruje do wejścia na ścieżkę współczucia i działania dla dobra innych.

Karmapa przekazuje swoje głębokie przesłanie prostym i zrozumiałym językiem. Jego szczerość i autentyczność sprawia, że nauki ze skarbnicy buddyzmu otwartej dla współczesnego świata wewnętrznie rezonują z odbiorcami.

Książka zawiera nauki udzielone przez Jego Świątobliwość podczas jego pierwszej wizyty w Kanadzie, w maju i czerwcu 2017 roku.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Свобода благодаря медитации

Свобода благодаря медитации

Е.С. Кармапа, пребывающий в уникальном созвучии с современным миром, дарует ясные и мудрые учения по ключевым вопросам нашего времени  защите окружающей среды, социальной ответственности и взаимодействии с беспокоящими эмоциями. Он открывает новые перспективы на то, как медитировать, и призывает нас следовать по пути сострадания, совершая действия на благо других.
 
Е.С. Кармапа несет глубокое послание простым и понятным языком с неподдельностью, которая соединяет его со всеми, с кем он встречается, открывая современному миру сокровища буддизма.
 
Книга основана на учениях, которые Его Святейшество даровал во время своего первого визита в Канаду в мае-июне 2017 года. 
ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Để đáp lại nhu cầu thiết yếu của những đệ tử học Pháp quốc tế của Ngài, Đức Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje biên soạn bài kinh thực hành súc tích này đặc biệt cho những ai mong ước hoàn thành thực hành căn bản của họ trong bối cảnh cuộc sống làm việc bận rộn. Bài kinh thực hành này được xuất bản như một cuốn sách điện tử riêng biệt: BỐN NGHI THỨC TỤNG NIỆM TÓM TẮT THỰC HÀNH CĂN BẢN

Trong lời dạy súc tích này do Đức Pháp Vương Karmapa trình bày vào năm 2006 ở  Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, Ngài hướng dẫn các học trò qua những chi tiết quán tưởng của Quy Y, tịnh hoá của Đức Kim Cang Tát Đoả, và cúng dường Mạn Đà La – thường nhấn mạnh với thiện ý của Ngài. Luận giải không bao gồm thực hành Đạo Sư Du Già, theo lời khuyên của Đức Pháp Vương Karmapa chỉ nên thực hành với ban phước và khai thị từ chính bậc thầy của vị ấy.

Một chuỗi thực hành tóm tắt và một danh sách giới luật của lời phát nguyện quy y cũng bao gồm trong hai phụ lục.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Ebook Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản bao gồm bài kinh thực hành ngắn những thực hành căn bản đặc biệt về thiền định đại thủ ấn (ngondro) do Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Trinley Dorje biên soạn năm 2006. Thực hành được dùng như một sự lựa chọn cho những người không phải Tây Tạng, không có thời gian cho những thực hành căn bản truyền thống. Đức Pháp Vương Karmapa cũng cho phép mọi người đọc tụng thực hành này theo ngôn ngữ của chính họ.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Modlitwy na obchody urodzin

Modlitwy na obchody urodzin

Ten nowy tekst (འཁྲུངས་སྐར་ཞལ་འདོན།) ułożony przez Khenpo Ghałanga z Kjodraku można recytować zarówno podczas urodzin szlachetnych istot jak i zwyczajnych ludzi. Aby ułatwić korzystanie z niego podczas urodzin naszych nauczycieli, to wydanie elektroniczne zawiera aneks z krótkimi modlitwami o długie życie wielu znaczących lamów szkoły karma kagju.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Bức Thư của Bồ

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

Bậc thầy Phật Giáo Ấn Độ vĩ đại Nagarjuna (Long Thọ) đã viết bài thơ nổi tiếng Bức Thư Gởi Người Bạn như là một món quà khuyên bảo vị vua phía Nam Ấn Độ và trở thành bài viết rất quan trọng trong truyền thống shastra (kinh điển) của Ấn Độ. Mặc dù dài ngắn của nó (chỉ 123 câu thơ), nó bao hàm toàn bộ con đường Đại Thừa (Mahayana), kết hợp tiếp cận thực hành hạnh kiểm hàng ngày với sự giải thích lý thuyết các giai đoạn khác nhau đưa đến giác ngộ.
ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Verses for Celebrating Birthdays

Verses for Celebrating Birthdays

Once we are born in this world, we engage in all the activities of this world. Thus, our birth is the most significant event of this life, and therefore, in order to commemorate this remarkable event, we celebrate our birthdays.

We have ways to mark the occasion, but since we are Buddhists in the Tibetan tradition, if we celebrate birthdays accordingly, we can further increase our accumulation of virtue per our spiritual path and come to experience increased happiness and well being in future existences.

This new text (འཁྲུངས་སྐར་ཞལ་འདོན།) by Khenpo Ghawang can be recited to celebrate the birthday of both exalted teachers and ordinary beings. To facilitate using these prayers to commemorate the birthday of one’s teacher, this ebook contains an appendix of long life prayers for many prominent Karma Kagyu masters.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Le Chariot pour parcourir la Noble Voie

Le Chariot pour parcourir la Noble Voie

Le Chariot pour parcourir la Noble Voie (སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བཀོད་ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་འཕགས་ལམ་འགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།) est le texte le plus utilisé pour la pratique des préliminaires du Mahamudra dans la tradition Karma Kamtsang. Il fut composé par Wangchouk Dorjé, le 9ième Karmapa. Cette nouvelle édition a été préparée par Ogyen Trinley Dorje, le 17ième Gyalwang Karmapa. Pour la pratique du Gourou Yoga, Il a composé une nouvelle prière à la lignée et a apporté quelques changements au texte pour se rapprocher des textes sources.

Ces pratiques ne peuvent être faites que par ceux ayant reçu, de la part d’un maitre qualifié, les initiations, transmissions et instructions correspondantes.   

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Колесница пути благородных

Колесница пути благородных

Колесница пути благородных” (སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བཀོད་ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་འཕགས་ལམ་འགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།) – это стандартный текст для предварительных практик Махамудры традиции Карма Камцанг, составленный Гьялвангом Кармапой IX Вангчуком Дордже. Здесь представлено новое издание, подготовленное Гьялвангом Кармапой XVII Оргьеном Тринле Дордже, который сочинил новую молитву к линии преемственности и внёс изменения в практику Гуру-йоги, приблизив её таким образом к первоисточникам.

Эту практику можно выполнять, лишь получив необходимое посвящение и разъяснение от сведущего учителя.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多