The Practice of Chöd

The Practice of Chöd

The Practice of Chöd — Simple Veces from a Prophecy in a Dream features the most concise and, at the same time, the most popular sadhana of Chöd used for daily recitation in the Karma Kamtsang tradition. It was composed by Karma Chakme (who called himself Raga Asya) – a famous, prolific student of the 6th Shamarpa Chökyi Wangchuk – and, as the title suggests, it first appeared to him as a prophecy in a dream.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Very Secret and Swift Path

The Very Secret and Swift Path

མར་མི་དྭགས་གསུམ་བླ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད་བཅས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་གསང་ཆེན་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
མར་མི་དྭགས་གསུམ་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བྱང་ཆོག་བཞུགས་སོ། །
A Concise Guru Yoga and Ganachakra of Marpa, Milarepa, and Gampopa composed by Lama Tashi Norbu. Together with Inscription Ritual for the Guru Yoga of Marpa, Milarepa, and Gampopa composed by Kyodrak Khenpo Ghawang. With an appendix of additional prayers.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Осяйне сонце

Осяйне сонце

“Осяйне сонце: стадії практики Бодгісаттвачар’я-аватари” (тиб. byang chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug p’ai sgom rim rab gsal nyi ma zhes bya ba zhugs so) – це короткий коментар видатного тибетського майстра Дза Патрула Рінпоче (1808-1887) до класичного буддійського трактату Бодгісаттвачар’я-аватара (санскр. Bodhisattvacaryāvatāra, тиб. byang chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa) – “Сходження на шлях бодгісаттви” давньоіндійського вченого з університету Наланда, магасіддги Шантідеви (санскр. Śāntideva) (~685-763).

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ཇོ་མཇལ་ཁྲིད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

ཇོ་མཇལ་ཁྲིད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་སའི་དབུས་འགྱུར་འཆང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནི། བྱིན་རློབས་ཀྱི་དབང་གིས་སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་གཤིས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དང་ཆོས་ལུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་ཡས་པས་མཇལ་སྐོར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། སྐྱོ་བྲག་མཁན་པོ་དགའ་དབང་གིས། བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཁུངས་སུ་བྱས་པའི་ཇོ་མཇལ་ཁྲིད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བྱ་བ་ཞིག་བརྩམས་འདུག་པ་ཚང་མའི་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་འདུག །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
མ་ཎི་འཁོར་ལོའི་བྱུང་བ་དང་ཕན་ཡོན།

མ་ཎི་འཁོར་ལོའི་བྱུང་བ་དང་ཕན་ཡོན།

མ་ཎི་འཁོར་ལོ་ལ། ས་འཁོར། ཆུ་འཁོར། མེ་འཁོར། རླུང་འཁོར། ལག་འཁོར་ཏེ། རིགས་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡོད་པ། བོད་ཡུལ་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་བས་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་བྱུང་བ་དང་། ལྷ་ཡི་མཛད་པ། མ་ཎིའི་གོ་དོན། འཁོར་ལོའི་ཕན་ཡོན་བཅས་འཁོད་པ། མ་ཎི་འཁོར་ལོའི་ཕན་ཡོན། ཞེས་པ་ཞིག་སྐྱོ་བྲག་མཁན་པོ་དགའ་དབང་གིས་བརྩམས་འདུག་པ་ནི། ཚང་མས་ཤེས་གལ་ཆེ་བས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ཏི་ཤྲི་རས་པའི་ཕྱག་ཆེན་མགུར་འགྲེལ།

ཏི་ཤྲི་རས་པའི་ཕྱག་ཆེན་མགུར་འགྲེལ།

དཔལ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཚན། འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། འགྲོ་མགོན་ཏི་ཤྲི་རས་པ་ནི། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡང་རྩེར་སོན་ཏེ། ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཁོང་གི་གསུང་། བསྟན་བཅོས་རིན་ཆེན་ཀུན་ཏུ་འོད་བྱ་བའི་བརྗོད་བྱ། བསྟན་པ་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་དང་། སྒོམ་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ལམ་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་བསྟན་པའི་གཞུང་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་བཞུགས་པ་ལ། སྐྱོ་བྲག་གི་མཁན་པོ་དགའ་དབང་མཆོག་ནས། འགྲེལ་བ་སྙིང་པོ་གསལ་བ་བྱ་བ་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་ནི། དིང་གི་དུས་ན་ཆོས་བརྒྱུད་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ཞིག་གི་ནང་ནས། ཚིག་དོན་རྒྱས་ཤོས་དང་། ཁ་གསལ་ཤོས་དང་། ཁུངས་བཙུན་ཤོས་སུ་མཐོང་བས་ན། གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་བཟོས་ཏེ་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུས་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Freedom through Meditation

Freedom through Meditation

Uniquely attuned to our present world, the Karmapa gives clear and wise teachings on key issues of our times—the environment, social responsibility, and working with our emotional afflictions. He brings a fresh perspective on how to meditate and encourages us to take the path of compassion, engaging in actions that benefit others.

The Karmapa has brought forth a profound message in simple and accessible language with an authenticity that connects him to everyone he meets as he opens out the treasures of Buddhism for modern times.

The book is based on teachings His Holiness gave during his first historic visit to Canada in May and June 2017.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Le Chariot pour parcourir la Noble Voie

Le Chariot pour parcourir la Noble Voie

Le Chariot pour parcourir la Noble Voie est un texte écrit par le 9ième Karmapa Wangchuk Dorje afin de pratiquer les pratiques préliminaires (appelées aussi fondations) de la voie du Mahamudra. Ce texte est très utilisé traditionnellement dans la lignée Karma Kagyu autant chez les moines et nonnes que chez les laïques. Ce texte est maintenant disponible en version électronique avec une nouvelle traduction en Français.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Краткий текст для четырёх предварительных практик

Краткий текст для четырёх предварительных практик

Электронная книга “Краткий текст для четырёх предварительных практик” содержит сокращённый текст на тибетском языке с транслитерацией и переводом на русский особых предварительных практик “нёндро” (тиб. sngon ‘dro) традиции Махамудры, составленный Е.С. Кармапой XVII Огьеном Тинлеем Дордже в 2006 году.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多