སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

༈ གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་སྔགས་བླ་བྲང་དང་འབྲེལ་བའི་སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རྙིང་དང་བཅས་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་།
དགེ་བཤེས་དྲང་སྲོང་རྣམ་རྒྱལ།
དེབ་འདིར་དགེ་བཤེས་དྲང་སྲོད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གྱི་བྱུང་རབས་རྣམས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གདུང་བརྒྱུད་སྔགས་བླ་བྲང་གི་ཡིག་རྙིང་དག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དག་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བྲིས་པའི་བཙུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཡིན།
སྡེ་ཚན་གཅིག་པ།
Image
The Glory of Dharma • ཆོས་ཀྱི་སྙན་གྲགས།
མ་ཎི་འཁོར་ལོའི་བྱུང་བ་དང་ཕན་ཡོན།
ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་གི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ་ཡིག །
སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ།
Image
གནས་བཤད་བཀའ་སློབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
སྦས་ཡུལ་བཙུམ་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།
སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་རྣམ་ཐར་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།
སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།