སོར་མདོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

སོར་མདོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།

ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།

མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Commentaries on the Four-Session Guru Yoga

A Collection of Commentaries on the Four-Session Guru Yoga

Guru yoga is essential for the realization of mahamudra, and in the Karma Kagyu lineage, the primary guru yoga practiced is the Four-Session Guru Yoga by the Eighth Karmapa Mikyö Dorje. This volume presents newly rediscovered instructions for this practice by the Fifth Shamar Könchok Yenlak and the Ninth Karmapa Wangchuk Dorje along with the more well-known commentaries by Karma Chakme, Karmay Khenchen Rinchen Dargye, and the Fifteenth Karmapa Khakhyap Dorje. These texts give clear guidance that, when accompanied by instruction from a qualified master, will help practitioners develop the profound realization of devotion mahamudra.

Commentaries by the Fifth Shamar Könchok Yenlak, the Ninth Karmapa Wangchuk Dorje, Karma Chakme, Karmay Khenchen Rinchen Dargye, and the Fifteenth Karmapa Khakhyap Dorje.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
དབུ་མ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།།

དབུ་མ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།

མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ནོར་བུ་འབར་བ།

ནོར་བུ་འབར་བ།

དེ་ཡང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་གངས་ལྗོངས་སུ་བདོ་བའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགངས་ཆེ་བ་བཞིན། རང་རེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་པའི་སྔོན་བྱོན་གོང་མ་རྗེ་ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་གསུང་ཐུན་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ཕྱག་ཆེན་གྱི་དམིགས་རིམ་སྦྱར་བ་དང། དེ་བཞིན་རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་ཟུར་རྒྱན་སོགས་དུ་མ་བཞུགས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་སྦས་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ནི་སྙིང་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ་བས་དབང་རབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས། དབང་རྟུལ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་དཀའ་བས་དེ་དག་གི་ཡིད་རེ་སྐོང་བ་ཞིག་འབྱུང་དཀའ་བར་གྱུར་མོད། དེས་ན་ད་ལན་མཁན་པོ་དགའ་དབང་ནས་མཛད་པའི་ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བཤད་པ་ནོར་བུ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ཚིག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཞིབ་འགྲེལ་གྱིས་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བས་དབང་པོ་མཆོག་དམན་བར་མའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས་དང་ཉི་མ་མེ་གྲོགས་ཀྱི་ངག་སྒྲོས་ལྟར་གྱུར་པར། གང་གི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Blazing Jewel

The Blazing Jewel

The Blazing Jewel (དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བཤད་པ་ནོར་བུ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།) combines detailed instructions for The Four-Session Guru Yoga practice along with a word-by-word commentary on the prayer. It is, therefore, a unique and deeply beneficial contribution to the literature on this quintessential practice of the Karma Kagyu. All practitioners of this text are sure to benefit from the clear and insightful explanations contained within.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Guru Yoga Empat Sesi

Guru Yoga Empat Sesi

Guru Yoga Empat Sesi (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །) oleh Karmapa ke Delapan Mikyo Dorje adalah sebuah latihan yang singkat namun sangat berdaya kekuatan untuk mengembangkan realisasi dari devosi mahamudra. Karena ia adalah merupakan salah satu latihan utama dari Tradisi Karma Kagyu, banyak bhiksu/bhiksuni dan praktisi awam yang membacakan teks ini setiap harinya. Penerjemahan baru ini telah dipersiapkan dibawah bimbingan H.H Karmapa ke Tujuh Belas Orgyen Trinley Dorje untuk acara Kagyu Monlam yang ke 34.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་པོ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།

ཕྱག་ཆེན་གྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་ཀརྨ་པའི་སྐུ་རབས་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། དེབ་འདིར་གསར་དུ་རྙེད་སོན་བྱུང་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདིའི་ཁྲིད་ཡིག་ཞྭ་དམར་ལྔ་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གིས་མཛད་པ་དང་། ཀརྨ་པ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས། དེང་དུས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་དང་། ཀརྨའི་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པ་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་མི་འཇིགས་དབུགས་འབྱིན་མའི་འགྲེལ་པ་བཅས་བཞུགས་ཡོད། ཁྲིད་ཡིག་འདི་དག་ཞལ་གསལ་བར་མ་ཟད། ད་དུང་བླ་མ་མཚན་ལྡན་གྱི་དྲུང་ནས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞུས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ན། མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤིན་ཏུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཉམས་རྟོགས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་བླ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་ལ་བྱིན་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀྃ་ཚང་གི་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བྱེད་པ་མང་པོས་འདི་ཉིད་ཉིན་ལྟར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འདོན་སྲོལ་ཡོད། འགྱུར་འདི་ནི་རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལམ་སྟོན་འོག་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་སོ་བཞི་པའི་དུས་སྐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་གོ། ད་དུང་གློག་དེབ་འདི་དང་ལྷན་དུ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པའི་ཞལ་གསུང་ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲ་འཇུག་ཞུས་པ་ཡང་ཡོད།

མཆན། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ནི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བའོ།།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Guruyoga in vier Zeiten

Guruyoga in vier Zeiten

Der »Guruyoga in vier Zeiten« (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །) des achten Karmapa Mikyö Dorje ist eine kurze, gleichwohl fruchtbar lohnenswerte Übung für die direkte Erfahrung von Herz-Mahamudra. Zugleich ist dies eine jener wichtigen Übungsanleitungen, die viele Menschen in der Karma-Kagyu-Tradition innerhalb und ausserhalb von Klostergemeinschaften täglich wiederholen und sprechen. Anlässlich des 34. großen Kagyu Monlam wurden diese Worte unter der Anleitung des 17. Karmapa, Orgyen Trinley Dorje, neu übersetzt.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多