༧རྒྱལ་དབང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ།
The 8th Gyalwang Karmapa Mikyo Dorje
第八世大寶法王噶瑪巴 米覺多傑

• 38 •

Featured image for “ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མའི་བཀའ་ཁྲིད་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན།”

ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མའི་བཀའ་ཁྲིད་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན།

EPUB PDF

༧དཔལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པ་རྗེ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་བཞིན། གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འགྲོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་སོ་དྲུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་། ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མའི་བཀའ་ཁྲིད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་སྩལ་གནང་པ་དེ་དང་། ལོ་མང་སྔོན་ཐེ་ཝན་མཚོ་གླིང་དུ་དད་ལྡན་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གནང་བའི་གངྒཱ་མའི་བཀའ་ཆོས་བསྡུས་པ་ཞིག་བཅས་བཞུགས་པ་ཡི་གེར་ཕབ་ཅིང་ཞུས་ཏེ། བཀའ་ཁྲིད་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ།《གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན།》ཞེས་དང་།《མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་།》ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་ཏེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།”

གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།

རྗེ་ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ།

EPUB PDF

སྔ་འགྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིང་ལུགས་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་བར་མ་ཆད་པ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས་པ་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་བཞུགས་པ་ལ། རང་གི་མིང་ཡང་གསལ་པོར་བཏོན་མ་སྤོབས་ནས་རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་མཚན་གཡར་ནས་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་གྲོལ་བ་དྲུག་གི་ཆོས་སྐོར་སོགས་ལ་དགག་པ་བྲིས་པར་སྣང་བ་དེ་དག་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་སྡང་བ་དང་། ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་ལས་ཚབས་པོ་ཆེར་གྱུར་པས་ཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་གྱུར། རྗེ་བརྒྱད་པའི་གསུང་མ་ཡིན་པ་ནི། རྗེ་དེའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་སྲས་ཆོས་རྗེ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི་ཞལ་སྔ་ནས། “རྙིང་མ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཡང་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་པར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་གནས་བདག་གི་སྐྱབས་མཆོག་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་འབྱམས་ཡིག་ཏུ་ཁ་གཡར་བྱས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་མོས་པ་མཐའ་དག་སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་མ་དད་པ་སྤེལ་བ་ཞིག་བདུད་ཀྱི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ལ་ནི། སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལན་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་པ་དྲང་པོའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་དུ་ལྟོས་ཤིག” ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྗེ་ཀརྨ་པ་ལ་ཁག་གཡར་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དེའི་དྭོགས་སེལ་གྱི་ལེགས་བཤད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dos elogios autobiográficos”

Dos elogios autobiográficos

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Hay muchos relatos sobre la vida y la liberación del Octavo Karmapa Mikyö Dorje, escritos por él mismo y por otros. Entre estos, el presente libro contiene dos elogios que escribió de sí mismo, Versos autobiográficos del Karmapa Mikyö Dorje llamados « Acciones virtuosas » y El elogio: « Buscó exhaustivamente …».

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Deux prières autobiographiques”

Deux prières autobiographiques

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Il existe de nombreux récits de la vie et de la libération du huitième Karmapa Mikyö Dordjé, écrits par lui-même ou par d’autres. Parmi eux, ce livre contient deux éloges qu’il a écrits sur lui-même : les versets autobiographiques de Karmapa Mikyö Dorjé intitulés “Les excellents agissements” et l’éloge “Il chercha pleinement…”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát”

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Có rất nhiều bản văn về cuộc đời và sự giải thoát của đức Karmapa thứ tám Mikyö Dorje, được viết bởi chính ngài và những người khác. Trong số đó, cuốn sách này bao gồm hai lời tán thán mà ngài đã viết về chính bản thân mình: Bài kệ về cuộc đời giải thoát của đức Karmapa Mikyö Dorje “Những Thiện Hạnh” và Lời tán thán “Với Giáo Pháp Vô Song…”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Zwei Autobiografische Lobpreisungen”

Zwei Autobiografische Lobpreisungen

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Es gibt viele Berichte über das Leben und die Befreiung des Achten Karmapa Mikyö Dorje, sowohl von ihm selbst als auch von anderen geschrieben. Dieses Buch enthält zwei seiner Lobpreisungen, die er über sich selbst geschrieben hat: Autobiographische Verse von Karmapa Mikyö Dorje mit dem Titel „Gute Taten” und die Lobpreisung “Er Suchte Eingehendst …”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dois Louvores Autobiográficos”

Dois Louvores Autobiográficos

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Há muitos relatos da vida e liberação do 8º Karmapa Mikyö Dordje, tanto escritos por ele mesmo como por outros. Entre eles, este livro contém dois louvores que ele escreveu a respeito de si mesmo: Os Versos Autobiográficos do Karmapa Mikyö Dordje chamados de “Atos Excelentes” e o Louvor “Ele Buscou Minusciosamente…”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “무비자찬”

무비자찬

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

제8대 까르마빠 미꾀 도르제의 삶과 해탈에 관해 그 자신이 썼거나 다른 이들이 쓴 많은 저술이 있다. 그 가운데에서 이 책에는 법왕 미꾀 도르제의 자전적 시 『선행자전』과 『무비자찬』 두 찬탄문이 들어 있다.

『선행자전』에서는 그의 생애에서의 33가지 선행善行 또는 묘행妙行을 자세히 얘기하고 있다. 그 당시 미꾀 도르제는 닥뽀 까규파의 매우 위대한 라마 가운데 한 분이었다. 그리고 이것은 운문으로 씌어진 그의 자서전 가운데 가장 긴 내용 가운데 하나이다. 여기에 관해서 쌍계 뺄둡이 지은 주석서가 있다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Два автобиографических восхваления”

Два автобиографических восхваления

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Есть много описаний жизни и освобождения Восьмого Кармапы Микьё Дордже, как составленных им самим, так и другими. В этой книге содержатся два восхваления, которые написал он сам: Автобиографические стихи Кармапы Микьё Дордже под названием «Благие деяния» и Восхваление «Он тщательно искал…».

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dua Pujian Otobiografi”

Dua Pujian Otobiografi

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

Terdapat banyak catatan tentang kehidupan dan pembebasan Karmapa Ke Delapan Mikyö Dorje, baik yang ditulis oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Diantaranya, buku ini berisi dua pujian yang beliau tulis tentang dirinya sendiri, Ayat Otobiografi Karmapa Mikyö Dorje yang Disebut “Perbuatan Baik” dan Pujian “Ia Mencari Secara Seksama…”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dwie autobiograficzne pochwały”

Dwie autobiograficzne pochwały

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

Istnieje wiele historii życia i wyzwolenia Ósmego Karmapy Mikjo Dordże, spisanych przez niego i innych. W tej książeczce pomieszczono dwie z nich: Autobiograficzne strofy „dobrych czynów” oraz Pochwałę, zaczynającą się od słów „Bez wytchnienia szukał”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚”

噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

第八世噶瑪巴米覺多傑的傳記有很多部,有的是法王自己所書,有些是其他賢哲所寫,這本書中收錄兩部法王親書的《妙行解脫》自傳與《無比》自讚。

《妙行解脫》是在當時多位達波噶舉大師請求下而撰寫,將其一生透過三十三個妙行來闡述,較之其他傳記,內容更為豐富。桑傑巴珠大師對於此傳,也寫過一部非常詳細的注解。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Two Autobiographical Praises”

Two Autobiographical Praises

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

There are many accounts of the Eighth Karmapa Mikyö Dorje’s life and liberation, both written by himself and by others. Among them, this book contains two praises he wrote of himself, Autobiographical Verses of Karmapa Mikyö Dorje Called “Good Deeds” and The Praise “He Searched Thoroughly…”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།”

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF   Apple Books   “Google

༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་སྐུ་རབས་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་རང་རྩོམ་དང་། གཞན་རྩོམ་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས། ད་རེས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་ཕྱག་དཔེ་འདིའི་ནང་ཉིད་ལ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་ལེགས་སྤྱད་མ་དང། ཟླ་མེད་མ་གཉིས་བཞུགས་ཡོད། རྣམ་ཐར་ལེགས་སྤྱད་མར་ལེགས་སྤྱད་སོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། འདིའི་ཞུ་བ་པོའང་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཡིན་ལ། ཉིད་བསྟོད་རྣམ་ཐར་གཞན་ལས་རྒྱས་ཤོས་སུ་སྣང་། འདི་ལ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྲུབ་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད། ཟླ་མེད་མར་རྣམ་ཐར་དོན་ཚན་དགུར་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཡོད། འདི་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་པའི་ཀམ་ཚང་ཆོས་སྤྱོད་དུའང་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་རྗེ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཐད་དུའང་འདི་ལ་འགྲེལ་པ་ཆ་ཚང་མཛད་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཆེན་མོར་༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་གཉིས་བཀའ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུར་བརྟེན། དམ་ཆོས་འཕྲུལ་དེབ་ནས་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་རྣམས་འཕྲུལ་དེབ་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། མགྱོགས་མྱུར་རྣམ་ཐར་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་ཀྱང་འཕྲུལ་དེབ་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡོད་པས་ཚང་མས་ཐུགས་བཞག་མཛོད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།”

འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།

EPUB PDF

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བར་གཏོགས་པ་ལ། རྩ་བའི་ལུང་སོ་སོ་ཐར་པ་གཉིས་དང་། བཤད་པའི་ལུང་སྡེ་བཞི་ལ། བཤད་པ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་དང་། བྱ་བ་ལག་ལེན་གྱི་ཆོ་ག་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་བཤད་པ་རྣམས་གོ་རིམས་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་ཞེས་མཚན་གསོལ། གཞུང་འདི་ལ་འགྲེལ་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། རང་རེ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ལ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་མདོ་རྩ་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་འཛམ་བུའི་གླིང་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་པོད་ཆེན་གསུམ་མཛད། དེ་ལ་བློ་གྲོས་དམན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱས་དྲག་པས་ཉོབ་པ་རེད་ཅེས་སྐུར་བཏབ་སོགས་བྱུང་བར་བརྟེན། ༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། འདུལ་བྱ་ལས་དང་པོ་པ་དང་ཤེས་རབ་དམན་པ་རྣམས་ཐོག་མར་འདུལ་བའི་ཀར་ཊཱིཀ་ཆེན་མོ་ལ་བསླབ་པའི་སྔོན་འགྲོ་ལྟ་བུར་གསན་སྦྱང་གནང་བའི་ཆེད། ཀར་ཊཱིཀ་ཆེན་མོ་ལས་བསྡུས་དོན་ས་བཅད་དང་། འབྲུ་འགྲེལ་ཁོ་ན་གཅེས་བཏུས་མཛད་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་ཤིང་གི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།”

དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་ཤིང་གི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།

EPUB PDF

རྒྱལ་དབང་པ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཆེ་བར་བརྟེན། བློ་གྲོས་དམན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཉོབ་པ་རེད་ཅེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་སོགས་བྱུང་བས། བློ་གྲོས་གསར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་ཚིག་འགྲེལ་ཙམ་ཞིག་སྦྱང་། དེ་རྗེས་འགྲེལ་ཆེན་ཉིད་ལ་འཇུག་ན་སྤོབས་པ་དང་གོ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་གཟིགས་ནས། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་གསུང་རང་སོར་བཞག་ནས་ཚིག་འགྲེལ་རྣམས་གཅེས་བཏུས་གནང་བ་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “མཛོད་ཊཱིཀ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ།”

མཛོད་ཊཱིཀ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ།

EPUB 1 PDF 1 EPUB 2 PDF 2 EPUB 3 PDF 3

ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ། མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད། མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཟུར་བཀོལ།”

ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཟུར་བཀོལ།

EPUB PDF

རྒྱལ་དབང་པ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ་དེ་ཉིད་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཆེ་བར་བརྟེན། བློ་གྲོས་དམན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཉོབ་པ་རེད་ཅེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་སོགས་བྱུང་བས། བློ་གྲོས་གསར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་ཚིག་འགྲེལ་ཙམ་ཞིག་སྦྱང་། དེ་རྗེས་འགྲེལ་ཆེན་ཉིད་ལ་འཇུག་ན་སྤོབས་པ་དང་གོ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་གཟིགས་ནས། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་གསུང་རང་སོར་བཞག་ནས་ཚིག་འགྲེལ་རྣམས་གཅེས་བཏུས་ཟུར་བཀོལ་གནང་བ་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྲུབ་བདེའི་བཅུད་བསྡུས།”

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྲུབ་བདེའི་བཅུད་བསྡུས།

EPUB PDF

རྒྱལ་དབང་པ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆེན་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ་དེ་ཉིད་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཆེ་བར་བརྟེན། བློ་གྲོས་དམན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཉོབ་པ་རེད་ཅེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་སོགས་བྱུང་བས། བློ་གྲོས་གསར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་ཚིག་འགྲེལ་ཙམ་ཞིག་སྦྱང་། དེ་རྗེས་འགྲེལ་ཆེན་ཉིད་ལ་འཇུག་ན་སྤོབས་པ་དང་གོ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་གཟིགས་ནས། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་གསུང་རང་སོར་བཞག་ནས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྲུབ་བདེའི་བཅུད་བསྡུས་འདི་ཉིད་ཟུར་བཀོལ་མཛད་པ་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “སོར་མདོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།”

སོར་མདོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

EPUB PDF

མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།”

ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།

EPUB 1 PDF 1 EPUB 2 PDF 2

མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “A Collection of Commentaries on the Four-Session Guru Yoga”

A Collection of Commentaries on the Four-Session Guru Yoga

EPUB MOBI PDF

Guru yoga is essential for the realization of mahamudra, and in the Karma Kagyu lineage, the primary guru yoga practiced is the Four-Session Guru Yoga by the Eighth Karmapa Mikyö Dorje. This volume presents newly rediscovered instructions for this practice by the Fifth Shamar Könchok Yenlak and the Ninth Karmapa Wangchuk Dorje along with the more well-known commentaries by Karma Chakme, Karmay Khenchen Rinchen Dargye, and the Fifteenth Karmapa Khakhyap Dorje. These texts give clear guidance that, when accompanied by instruction from a qualified master, will help practitioners develop the profound realization of devotion mahamudra.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “དབུ་མ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།”

དབུ་མ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།

EPUB PDF

མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་། སྔོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཁྱབ་བདག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རང་རྐང་གི་འཆད་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གོང་གསལ་གྱི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གསུམ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་བརྒྱད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ཚུལ་བདག་སོགས་ཀརྨ་ཤྲཱི་ནཱ་ལནྡའི་ཆེས་མཐོའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཐོན་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། ད་ལན་ནི་ཏཱརྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ནོར་བུ་འབར་བ།”

ནོར་བུ་འབར་བ།

EPUB PDF

དེ་ཡང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་གངས་ལྗོངས་སུ་བདོ་བའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགངས་ཆེ་བ་བཞིན། རང་རེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་པའི་སྔོན་བྱོན་གོང་མ་རྗེ་ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་གསུང་ཐུན་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ཕྱག་ཆེན་གྱི་དམིགས་རིམ་སྦྱར་བ་དང། དེ་བཞིན་རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་ཟུར་རྒྱན་སོགས་དུ་མ་བཞུགས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་སྦས་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ནི་སྙིང་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ་བས་དབང་རབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས། དབང་རྟུལ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་དཀའ་བས་དེ་དག་གི་ཡིད་རེ་སྐོང་བ་ཞིག་འབྱུང་དཀའ་བར་གྱུར་མོད། དེས་ན་ད་ལན་མཁན་པོ་དགའ་དབང་ནས་མཛད་པའི་ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བཤད་པ་ནོར་བུ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ཚིག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཞིབ་འགྲེལ་གྱིས་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བས་དབང་པོ་མཆོག་དམན་བར་མའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས་དང་ཉི་མ་མེ་གྲོགས་ཀྱི་ངག་སྒྲོས་ལྟར་གྱུར་པར། གང་གི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མའི་བཀའ་ཁྲིད་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན།”

ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མའི་བཀའ་ཁྲིད་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན།

Featured image for “གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།”

གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་དང་པོ།

Featured image for “Dos elogios autobiográficos”

Dos elogios autobiográficos

Featured image for “Deux prières autobiographiques”

Deux prières autobiographiques

Featured image for “Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát”

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

Featured image for “Zwei Autobiografische Lobpreisungen”

Zwei Autobiografische Lobpreisungen

Featured image for “Dois Louvores Autobiográficos”

Dois Louvores Autobiográficos

Featured image for “무비자찬”

무비자찬

Featured image for “Два автобиографических восхваления”

Два автобиографических восхваления

Featured image for “Dua Pujian Otobiografi”

Dua Pujian Otobiografi

Featured image for “Dwie autobiograficzne pochwały”

Dwie autobiograficzne pochwały

Featured image for “噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚”

噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚

Featured image for “Two Autobiographical Praises”

Two Autobiographical Praises

Featured image for “རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།”

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

Featured image for “འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།”

འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།

Featured image for “དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་ཤིང་གི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།”

དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་ཤིང་གི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།

Featured image for “མཛོད་ཊཱིཀ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ།”

མཛོད་ཊཱིཀ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ།

Featured image for “ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཟུར་བཀོལ།”

ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཟུར་བཀོལ།

Featured image for “ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྲུབ་བདེའི་བཅུད་བསྡུས།”

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྲུབ་བདེའི་བཅུད་བསྡུས།

Featured image for “སོར་མདོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།”

སོར་མདོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

Featured image for “ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།”

ཤེར་ཕྱིན་ཀར་ཊིཀ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ།

Featured image for “A Collection of Commentaries on the Four-Session Guru Yoga”

A Collection of Commentaries on the Four-Session Guru Yoga

Featured image for “དབུ་མ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།”

དབུ་མ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།

Featured image for “ནོར་བུ་འབར་བ།”

ནོར་བུ་འབར་བ།