Guruyoga in vier Zeiten

Guruyoga in vier Zeiten

Der »Guruyoga in vier Zeiten« (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །) des achten Karmapa Mikyö Dorje ist eine kurze, gleichwohl fruchtbar lohnenswerte Übung für die direkte Erfahrung von Herz-Mahamudra. Zugleich ist dies eine jener wichtigen Übungsanleitungen, die viele Menschen in der Karma-Kagyu-Tradition innerhalb und ausserhalb von Klostergemeinschaften täglich wiederholen und sprechen. Anlässlich des 34. großen Kagyu Monlam wurden diese Worte unter der Anleitung des 17. Karmapa, Orgyen Trinley Dorje, neu übersetzt.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
El yoga del gurú en cuatro sesiones

El yoga del gurú en cuatro sesiones

Este guru yoga en cuatro sesiones (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །) escrita por el Octavo Karmapa Mikyö Dorje es una práctica concisa y poderosa para desarrollar la realización de devoción del mahamudra. Debido a que es una de las practicas principales de la escuela Karma Kagyu, muchos monásticos y practicantes laicos recitan el texto a diario. Esta nueva traducción fue realizada bajo la guía del Decimoséptimo Karmapa Ogyen Trinley Dorje.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Le Gourou Yoga en quatre sessions

Le Gourou Yoga en quatre sessions

Le Gourou Yoga en quatre sessions (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།) composé par le Huitième Karmapa Mikyeu Dorjé est une pratique courte mais puissante qui amène la réalisation du Mahamoudra-dévotion. Beaucoup de moines, nonnes et laïques récitent quotidiennement cet texte qui est une des pratiques principales de l’école Karma Kagyu. Cette nouvelle traduction fut faite sous la direction du Dix-septième Karmapa, Ogyen Trinley Dorjé, à l’occasion du 34ème Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Guru Joga Czterech Pór Dnia

Guru Joga Czterech Pór Dnia

Guru Joga Czterech Pór Dnia Ósmego Karmapy Mikjo Dordże to krótka, ale niezwykle skuteczna praktyka pozwalająca osiągnąć urzeczywistnienie mahamudry oddania. Ponieważ jest ona jedną z głównych praktyk szkoły karma kagju, wiele mnichów, mniszek i świecki recytuje ją codziennie. Ten nowy przekład został przygotowany pod merytorycznym nadzorem J.Ś. Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże i wydany podczas 34. Kagju Mynlam w Bodhgai.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Четырёхразовая Гуру-йога

Четырёхразовая Гуру-йога

Четырёхразовая Гуру-йога (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།) Кармапы VIII Микьё Дордже – это краткая, но при этом очень сильная практика, направленная на развитие преданности Махамудры. Она является одной из главных практик школы Карма Камцанг. Многие монахи и миряне, следующие этой линии, читают это текст ежедневно. Этот новый перевод был подготовлен под руководством Е.С. Кармапы XVII Огьена Тринлея Дордже по случаю 34-го Кагью Монлама.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già được soạn bởi Đức Karmapa thứ 8 Mikyo Dorje là một pháp thực hành ngắn có đầy đủ năng lực giúp cho việc phát triển sự tu chứng pháp Đại Thủ Ấn. Bởi vì đây là một trong những pháp hành trì chính yếu của dòng Karma Kagyu, rất nhiều hành giả là tu sĩ và cư sĩ đều đọc bản kinh này hàng ngày. Bản dịch mới này đã được hoàn tất dưới sự hướng dẫn của Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Triley Dorje nhân dịp Lễ cầu nguyện Kagyu Monlam lần thứ 34.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
사좌 구루 요가 수지 의궤

사좌 구루 요가 수지 의궤

8대 까르마빠 미꾀 도르제가 지은 이 사좌 구루 요가는 헌신 마하무드라의 성취를 향상시키는 데에 있어서 짧지만 강력한 수행이다. 이것은 까르마 까규의 주요 수행 가운데 하나이므로 일체 승가 대중과 재가 수행자들은 이 교재를 일과로 독송해야 한다. 이 새로운 번역본은 제 34회 까규 묀람을 기해 17대 까르마빠 오곈 틴례 도르제의 지도와 감수 하에 마련되었다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
四座上師相應法

四座上師相應法

第八世大寶法王米覺多傑所編的四座上師相應法,是一部簡短,並且能有效啟發虔敬大手印證悟的法門,更是岡倉噶舉派的核心修持之一,許多寺院與在家居士,都以此法作為日修定課。

這份電子書也包含了第十七世法王噶瑪巴所錄製的四座上師相應法錄音檔。

註記:只有從具格上師處領受過此法的許可灌頂、口傳與教授的行者,才可修持此法。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
The Four-Session Guru Yoga

The Four-Session Guru Yoga

The Four-Session Guru Yoga (ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།) by the Eighth Karmapa Mikyö Dorje is a short yet powerful practice for developing the realization of devotion mahamudra. As it is one of the principal practices of the Karma Kagyu school, many monastic and lay practitioners recite this text daily. This new translation has been prepared under the guidance of the Seventeenth Karmapa Ogyen Trinley Dorje for the occasion of the 34th Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
四座上師相應法 釋論集

四座上師相應法 釋論集

上師,是加持的根本。有了上師的加持, 即能令行者守護禪修的體性,除遣修道的 違緣與障礙。因此,對上師生起真實的虔 敬心和堅定的信心,是極為至要的。

在金剛乘的體系中,有許多上師相應法的 修持法本與傳統。其中,由第八世噶瑪巴 米覺多傑所著的《四座上師相應法》,是 噶瑪噶舉最主要的修持之一。教導說,前 八世的噶瑪巴、蓮師八相、祥上師八尊的 本質為一體,第八世噶瑪巴米覺多傑以祥 上師的教言百說中的一部上師相應法為基 礎,再予以增補,而寫成了這部《四座上 師相應法》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多